Gonbade Alavian in Hamadan - همدان

عکاس : Nicola e Pina Iran 2008

مکان : همدان

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای همدان مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای همدان