Shahrekord,Iran نمائی از شهرکرد - شهرکرد

عکاس : Gholamreza.Khajehali

مکان : شهرکرد

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای شهرکرد مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای شهرکرد