مسیریاب بهراه
مسیر شهر جیرفت به دهستان یاسوج

برای سفر از شهر جیرفت به دهستان یاسوج 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1828 کیلومتر10:29 ساعت79 کیلومتر/ساعت
2833 کیلومتر10:51 ساعت77 کیلومتر/ساعت
3948 کیلومتر10:38 ساعت89 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر شهر جیرفت به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
شهر جیرفتابیانه944 کیلومتر10:31 ساعت
شهر جیرفتاراک1208 کیلومتر13:08 ساعت
شهر جیرفتاردبیل1760 کیلومتر18:29 ساعت
شهر جیرفتارومیه1936 کیلومتر19:41 ساعت
شهر جیرفتاصفهان898 کیلومتر9:54 ساعت
شهر جیرفتاهواز1211 کیلومتر15:27 ساعت
شهر جیرفتایلام1545 کیلومتر18:09 ساعت
شهر جیرفتبابل1418 کیلومتر15:36 ساعت
شهر جیرفتبجنورد1242 کیلومتر15:21 ساعت
شهر جیرفتبندرعباس295 کیلومتر4:01 ساعت
شهر جیرفتبوشهر941 کیلومتر12:15 ساعت
شهر جیرفتبیرجند799 کیلومتر10:15 ساعت
شهر جیرفتتبریز1795 کیلومتر18:07 ساعت
شهر جیرفتتهران1208 کیلومتر12:40 ساعت
شهر جیرفتخرم آباد1298 کیلومتر14:34 ساعت
شهر جیرفترشت1499 کیلومتر15:48 ساعت
شهر جیرفتزاهدان435 کیلومتر5:49 ساعت
شهر جیرفتزنجان1503 کیلومتر15:22 ساعت
شهر جیرفتساری1454 کیلومتر16:03 ساعت
شهر جیرفتسمنان1336 کیلومتر13:56 ساعت
شهر جیرفتسنندج1517 کیلومتر16:11 ساعت
شهر جیرفتشهرکرد999 کیلومتر11:05 ساعت
شهر جیرفتشیراز660 کیلومتر8:48 ساعت
شهر جیرفتقزوین1322 کیلومتر13:43 ساعت
شهر جیرفتقم1075 کیلومتر11:27 ساعت
شهر جیرفتکرج1228 کیلومتر13:12 ساعت
شهر جیرفتکرمان237 کیلومتر2:56 ساعت
شهر جیرفتکرمانشاه1529 کیلومتر16:24 ساعت
شهر جیرفتگرگان1337 کیلومتر16:14 ساعت
شهر جیرفتمرز خسروی1729 کیلومتر18:48 ساعت
شهر جیرفتمرز شلمچه1236 کیلومتر15:53 ساعت
شهر جیرفتمرز مهران1641 کیلومتر19:31 ساعت
شهر جیرفتمسجد جمکران1065 کیلومتر11:23 ساعت
شهر جیرفتمشهد1148 کیلومتر13:21 ساعت
شهر جیرفتهمدان1348 کیلومتر14:20 ساعت
شهر جیرفتیاسوج828 کیلومتر10:29 ساعت
شهر جیرفتیزد585 کیلومتر6:25 ساعت