اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله آفتاب با بعضی از مراکز استانها
آفتابتبریز548 کیلومتر
آفتاببوشهر1058 کیلومتر
آفتابتهران100 کیلومتر
آفتابارومیه679 کیلومتر
آفتاببیرجند1225 کیلومتر
آفتاباصفهان463 کیلومتر
آفتابزنجان248 کیلومتر
آفتاباردبیل504 کیلومتر
آفتابشهرکرد561 کیلومتر
آفتابکرج43 کیلومتر
آفتابخرم آباد518 کیلومتر
آفتابقزوین95 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله آفتاب با بعضی از مراکز استانها
آفتابتبریز548 کیلومتر
آفتاببوشهر1058 کیلومتر
آفتابتهران100 کیلومتر
آفتابارومیه679 کیلومتر
آفتاببیرجند1225 کیلومتر
آفتاباصفهان463 کیلومتر
آفتابزنجان248 کیلومتر
آفتاباردبیل504 کیلومتر
آفتابشهرکرد561 کیلومتر
آفتابکرج43 کیلومتر
آفتابخرم آباد518 کیلومتر
آفتابقزوین95 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید