مسیریاب بهراه
مسیر فارمد - خراسان رضوی به بیرجند

برای سفر از فارمد - خراسان رضوی به بیرجند 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1524 کیلومتر5:29 ساعت96 کیلومتر/ساعت
2565 کیلومتر6:48 ساعت83 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر فارمد - خراسان رضوی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
فارمد - خراسان رضویابیانه1147 کیلومتر12:11 ساعت
فارمد - خراسان رضویاراک1115 کیلومتر12:08 ساعت
فارمد - خراسان رضویاردبیل1538 کیلومتر16:18 ساعت
فارمد - خراسان رضویارومیه1713 کیلومتر17:29 ساعت
فارمد - خراسان رضویاصفهان1267 کیلومتر13:07 ساعت
فارمد - خراسان رضویاهواز1623 کیلومتر17:34 ساعت
فارمد - خراسان رضویایلام1567 کیلومتر16:59 ساعت
فارمد - خراسان رضویبابل749 کیلومتر8:54 ساعت
فارمد - خراسان رضویبجنورد268 کیلومتر2:58 ساعت
فارمد - خراسان رضویبندرعباس1423 کیلومتر16:03 ساعت
فارمد - خراسان رضویبوشهر1655 کیلومتر18:41 ساعت
فارمد - خراسان رضویبیرجند524 کیلومتر5:29 ساعت
فارمد - خراسان رضویتبریز1573 کیلومتر15:55 ساعت
فارمد - خراسان رضویترمینال جزیره کیش1677 کیلومتر19:14 ساعت
فارمد - خراسان رضویتهران922 کیلومتر10:11 ساعت
فارمد - خراسان رضویخرم آباد1291 کیلومتر13:59 ساعت
فارمد - خراسان رضویرشت1277 کیلومتر13:37 ساعت
فارمد - خراسان رضویزاهدان972 کیلومتر11:26 ساعت
فارمد - خراسان رضویزنجان1281 کیلومتر13:10 ساعت
فارمد - خراسان رضویساری709 کیلومتر8:21 ساعت
فارمد - خراسان رضویسمنان702 کیلومتر7:45 ساعت
فارمد - خراسان رضویسنندج1387 کیلومتر14:32 ساعت
فارمد - خراسان رضویشهرکرد1363 کیلومتر14:09 ساعت
فارمد - خراسان رضویشیراز1374 کیلومتر15:12 ساعت
فارمد - خراسان رضویقزوین1100 کیلومتر11:31 ساعت
فارمد - خراسان رضویقم982 کیلومتر10:27 ساعت
فارمد - خراسان رضویکرج970 کیلومتر10:45 ساعت
فارمد - خراسان رضویکرمان936 کیلومتر10:38 ساعت
فارمد - خراسان رضویکرمانشاه1400 کیلومتر14:45 ساعت
فارمد - خراسان رضویگرگان579 کیلومتر6:46 ساعت
فارمد - خراسان رضویمرز خسروی1600 کیلومتر17:09 ساعت
فارمد - خراسان رضویمرز شلمچه1766 کیلومتر19:12 ساعت
فارمد - خراسان رضویمرز مهران1664 کیلومتر18:21 ساعت
فارمد - خراسان رضویمسجد جمکران983 کیلومتر10:32 ساعت
فارمد - خراسان رضویمشهد23 کیلومتر24 دقیقه
فارمد - خراسان رضویهمدان1219 کیلومتر12:42 ساعت
فارمد - خراسان رضوییاسوج1319 کیلومتر15:01 ساعت
فارمد - خراسان رضوییزد952 کیلومتر10:46 ساعت