مسیریاب بهراه
مسیر قره ضیاالدین - آذربایجان غربی به ارومیه

برای سفر از قره ضیاالدین - آذربایجان غربی به ارومیه 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسافت این مسیر 182 کیلومتر و مدت زمان تقریبی مسافرت 2:29 ساعت خواهد بود.

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر قره ضیاالدین - آذربایجان غربی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیابیانه1017 کیلومتر10:40 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیاراک918 کیلومتر9:43 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیاردبیل390 کیلومتر4:40 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیارومیه182 کیلومتر2:29 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیاصفهان1070 کیلومتر11:03 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیاهواز1285 کیلومتر14:21 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیایلام890 کیلومتر11:26 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیبابل1011 کیلومتر11:02 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیبجنورد1558 کیلومتر16:26 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیبندرعباس1977 کیلومتر20:46 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیبوشهر1677 کیلومتر18:17 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیبیرجند1903 کیلومتر20:57 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیپایانه مرزی خسروی923 کیلومتر11:36 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیپایانه مرزی شلمچه1428 کیلومتر15:59 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیپایانه مرزی مهران987 کیلومتر12:48 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیتبریز173 کیلومتر2:07 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیتهران799 کیلومتر8:07 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیخرم آباد953 کیلومتر10:45 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیرشت664 کیلومتر7:31 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیزاهدان2178 کیلومتر23:20 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیزنجان471 کیلومتر4:52 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیساری1047 کیلومتر11:29 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیسمنان1046 کیلومتر10:15 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیسنندج605 کیلومتر7:29 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیشهرکرد1158 کیلومتر12:01 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیشیراز1471 کیلومتر15:12 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیقزوین644 کیلومتر6:29 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیقم837 کیلومتر8:45 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیکرج758 کیلومتر7:41 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیکرمان1682 کیلومتر17:20 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیکرمانشاه738 کیلومتر9:17 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیگرگان1178 کیلومتر13:02 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیمسجد مقدس جمکران847 کیلومتر8:55 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیمشهد1722 کیلومتر17:55 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربیهمدان727 کیلومتر8:01 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربییاسوج1390 کیلومتر14:28 ساعت
قره ضیاالدین - آذربایجان غربییزد1331 کیلومتر13:40 ساعت