مسیریاب بهراه
مسیر تکاب - آذربایجان غربی به کرج

برای سفر از تکاب - آذربایجان غربی به کرج 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1467 کیلومتر5:39 ساعت83 کیلومتر/ساعت
2533 کیلومتر6:24 ساعت83 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر تکاب - آذربایجان غربی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
تکاب - آذربایجان غربیابیانه666 کیلومتر7:53 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیاراک429 کیلومتر5:32 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیاردبیل341 کیلومتر5:32 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیارومیه281 کیلومتر3:53 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیاصفهان720 کیلومتر8:17 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیاهواز804 کیلومتر9:39 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیایلام468 کیلومتر6:39 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیبابل724 کیلومتر9:04 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیبجنورد1238 کیلومتر14:13 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیبندرعباس1626 کیلومتر18:00 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیبوشهر1208 کیلومتر14:04 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیبیرجند1552 کیلومتر18:11 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیپایانه مرزی خسروی0 کیلومتر0 دقیقه
تکاب - آذربایجان غربیپایانه مرزی شلمچه946 کیلومتر11:17 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیپایانه مرزی مهران565 کیلومتر8:01 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیتبریز298 کیلومتر3:55 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیتهران526 کیلومتر6:08 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیخرم آباد471 کیلومتر6:04 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیرشت377 کیلومتر5:33 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیزاهدان1827 کیلومتر20:34 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیزنجان184 کیلومتر2:55 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیساری761 کیلومتر9:31 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیسمنان726 کیلومتر8:02 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیسنندج183 کیلومتر2:42 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیشهرکرد738 کیلومتر9:09 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیشیراز1120 کیلومتر12:26 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیقزوین358 کیلومتر4:31 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیقم486 کیلومتر5:59 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیکرج471 کیلومتر5:43 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیکرمان1331 کیلومتر14:34 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیکرمانشاه315 کیلومتر4:30 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیگرگان892 کیلومتر11:04 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیمسجد مقدس جمکران496 کیلومتر6:09 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیمشهد1403 کیلومتر15:41 ساعت
تکاب - آذربایجان غربیهمدان246 کیلومتر3:20 ساعت
تکاب - آذربایجان غربییاسوج1039 کیلومتر11:42 ساعت
تکاب - آذربایجان غربییزد970 کیلومتر10:50 ساعت