مسیریاب بهراه
مسیر جلفا - آذربایجان شرقی به بجنورد

برای سفر از جلفا - آذربایجان شرقی به بجنورد 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
11521 کیلومتر16:02 ساعت95 کیلومتر/ساعت
21448 کیلومتر16:32 ساعت88 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر جلفا - آذربایجان شرقی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
جلفا - آذربایجان شرقیابیانه980 کیلومتر10:15 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیاراک881 کیلومتر9:18 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیاردبیل353 کیلومتر4:16 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیارومیه214 کیلومتر2:52 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیاصفهان1034 کیلومتر10:39 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیاهواز1248 کیلومتر13:57 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیایلام854 کیلومتر11:02 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیبابل974 کیلومتر10:38 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیبجنورد1521 کیلومتر16:02 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیبندرعباس1940 کیلومتر20:22 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیبوشهر1640 کیلومتر17:53 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیبیرجند1866 کیلومتر20:33 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیپایانه مرزی خسروی886 کیلومتر11:12 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیپایانه مرزی شلمچه1391 کیلومتر15:35 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیپایانه مرزی مهران950 کیلومتر12:24 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیتبریز137 کیلومتر1:43 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیتهران762 کیلومتر7:43 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیخرم آباد916 کیلومتر10:21 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیرشت627 کیلومتر7:07 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیزاهدان2141 کیلومتر22:56 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیزنجان434 کیلومتر4:30 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیساری1010 کیلومتر11:05 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیسمنان1009 کیلومتر9:51 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیسنندج568 کیلومتر7:05 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیشهرکرد1121 کیلومتر11:37 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیشیراز1434 کیلومتر14:48 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیقزوین608 کیلومتر6:05 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیقم800 کیلومتر8:21 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیکرج721 کیلومتر7:17 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیکرمان1645 کیلومتر16:56 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیکرمانشاه701 کیلومتر8:53 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیگرگان1142 کیلومتر12:38 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیمسجد مقدس جمکران810 کیلومتر8:31 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیمشهد1685 کیلومتر17:31 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقیهمدان691 کیلومتر7:37 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقییاسوج1353 کیلومتر14:04 ساعت
جلفا - آذربایجان شرقییزد1285 کیلومتر13:13 ساعت