مسیریاب بهراه
مسیر آباده - فارس به ارومیه

برای سفر از آباده - فارس به ارومیه 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
11243 کیلومتر13:03 ساعت95 کیلومتر/ساعت
21371 کیلومتر13:25 ساعت102 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر آباده - فارس به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
آباده - فارسابیانه379 کیلومتر4:15 ساعت
آباده - فارساراک485 کیلومتر5:37 ساعت
آباده - فارساردبیل1068 کیلومتر11:51 ساعت
آباده - فارسارومیه1243 کیلومتر13:03 ساعت
آباده - فارساصفهان212 کیلومتر2:25 ساعت
آباده - فارساهواز584 کیلومتر7:43 ساعت
آباده - فارسایلام812 کیلومتر10:11 ساعت
آباده - فارسبابل854 کیلومتر9:20 ساعت
آباده - فارسبجنورد1284 کیلومتر13:51 ساعت
آباده - فارسبندرعباس721 کیلومتر8:15 ساعت
آباده - فارسبوشهر479 کیلومتر6:21 ساعت
آباده - فارسبیرجند842 کیلومتر10:16 ساعت
آباده - فارستبریز1103 کیلومتر11:28 ساعت
آباده - فارسترمینال جزیره کیش787 کیلومتر9:24 ساعت
آباده - فارستهران644 کیلومتر6:25 ساعت
آباده - فارسخرم آباد565 کیلومتر6:37 ساعت
آباده - فارسرشت846 کیلومتر9:24 ساعت
آباده - فارسزاهدان1059 کیلومتر11:55 ساعت
آباده - فارسزنجان810 کیلومتر8:43 ساعت
آباده - فارسساری890 کیلومتر9:47 ساعت
آباده - فارسسمنان771 کیلومتر7:40 ساعت
آباده - فارسسنندج889 کیلومتر9:32 ساعت
آباده - فارسشهرکرد247 کیلومتر2:54 ساعت
آباده - فارسشیراز269 کیلومتر2:51 ساعت
آباده - فارسقزوین676 کیلومتر7:20 ساعت
آباده - فارسقم510 کیلومتر5:11 ساعت
آباده - فارسکرج664 کیلومتر6:56 ساعت
آباده - فارسکرمان563 کیلومتر5:54 ساعت
آباده - فارسکرمانشاه739 کیلومتر8:58 ساعت
آباده - فارسگرگان1085 کیلومتر11:16 ساعت
آباده - فارسمرز خسروی926 کیلومتر11:16 ساعت
آباده - فارسمرز شلمچه665 کیلومتر8:22 ساعت
آباده - فارسمرز مهران908 کیلومتر11:34 ساعت
آباده - فارسمسجد جمکران500 کیلومتر5:07 ساعت
آباده - فارسمشهد1125 کیلومتر12:41 ساعت
آباده - فارسهمدان721 کیلومتر7:41 ساعت
آباده - فارسیاسوج189 کیلومتر2:28 ساعت
آباده - فارسیزد215 کیلومتر2:17 ساعت