مسیریاب بهراه
مسیر خور - فارس به کرمان

برای سفر از خور - فارس به کرمان 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1554 کیلومتر7:21 ساعت75 کیلومتر/ساعت
2616 کیلومتر8:30 ساعت72 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر خور - فارس به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
خور - فارسابیانه910 کیلومتر10:21 ساعت
خور - فارساراک1015 کیلومتر11:43 ساعت
خور - فارساردبیل1598 کیلومتر17:57 ساعت
خور - فارسارومیه1774 کیلومتر19:08 ساعت
خور - فارساصفهان742 کیلومتر8:31 ساعت
خور - فارساهواز918 کیلومتر10:43 ساعت
خور - فارسایلام1345 کیلومتر16:16 ساعت
خور - فارسبابل1384 کیلومتر15:26 ساعت
خور - فارسبجنورد1553 کیلومتر19:36 ساعت
خور - فارسبندرعباس248 کیلومتر3:01 ساعت
خور - فارسبوشهر521 کیلومتر6:25 ساعت
خور - فارسبیرجند1110 کیلومتر14:31 ساعت
خور - فارستبریز1633 کیلومتر17:34 ساعت
خور - فارسترمینال جزیره کیش231 کیلومتر3:32 ساعت
خور - فارستهران1174 کیلومتر12:30 ساعت
خور - فارسخرم آباد1095 کیلومتر12:42 ساعت
خور - فارسرشت1377 کیلومتر15:30 ساعت
خور - فارسزاهدان979 کیلومتر12:46 ساعت
خور - فارسزنجان1341 کیلومتر14:49 ساعت
خور - فارسساری1421 کیلومتر15:53 ساعت
خور - فارسسمنان1302 کیلومتر13:46 ساعت
خور - فارسسنندج1420 کیلومتر15:37 ساعت
خور - فارسشهرکرد778 کیلومتر9:00 ساعت
خور - فارسشیراز344 کیلومتر4:20 ساعت
خور - فارسقزوین1207 کیلومتر13:25 ساعت
خور - فارسقم1041 کیلومتر11:17 ساعت
خور - فارسکرج1194 کیلومتر13:01 ساعت
خور - فارسکرمان554 کیلومتر7:21 ساعت
خور - فارسکرمانشاه1270 کیلومتر15:03 ساعت
خور - فارسگرگان1616 کیلومتر17:22 ساعت
خور - فارسمرز خسروی1456 کیلومتر17:22 ساعت
خور - فارسمرز شلمچه937 کیلومتر11:05 ساعت
خور - فارسمرز مهران1304 کیلومتر15:45 ساعت
خور - فارسمسجد جمکران1031 کیلومتر11:13 ساعت
خور - فارسمشهد1459 کیلومتر17:36 ساعت
خور - فارسهمدان1251 کیلومتر13:47 ساعت
خور - فارسیاسوج516 کیلومتر6:23 ساعت
خور - فارسیزد704 کیلومتر8:40 ساعت