مسیریاب بهراه
مسیر گزیک - خراسان جنوبی به مرز شلمچه - خوزستان

برای سفر از گزیک - خراسان جنوبی به مرز شلمچه - خوزستان 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
11597 کیلومتر19:58 ساعت80 کیلومتر/ساعت
21645 کیلومتر20:41 ساعت79 کیلومتر/ساعت
31792 کیلومتر22:39 ساعت79 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر گزیک - خراسان جنوبی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
گزیک - خراسان جنوبیابیانه1052 کیلومتر13:07 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیاراک1317 کیلومتر15:44 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیاردبیل1819 کیلومتر20:32 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیارومیه1994 کیلومتر21:44 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیاصفهان1007 کیلومتر12:29 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیاهواز1510 کیلومتر19:12 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیایلام1653 کیلومتر20:44 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیبابل1083 کیلومتر13:21 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیبجنورد727 کیلومتر9:31 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیبندرعباس1084 کیلومتر14:22 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیبوشهر1458 کیلومتر17:44 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیبی بی حکیمه0 کیلومتر0 دقیقه
گزیک - خراسان جنوبیبیرجند117 کیلومتر1:41 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیتبریز1853 کیلومتر20:09 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیترمینال جزیره کیش0 کیلومتر0 دقیقه
گزیک - خراسان جنوبیتهران1202 کیلومتر14:25 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیخرم آباد1406 کیلومتر17:10 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیرشت1558 کیلومتر17:51 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیزاهدان469 کیلومتر6:35 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیزنجان1561 کیلومتر17:24 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیساری1046 کیلومتر12:51 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیسمنان983 کیلومتر11:59 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیسنندج1667 کیلومتر18:47 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیشهرکرد1108 کیلومتر13:41 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیشیراز1177 کیلومتر14:14 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیقزوین1380 کیلومتر15:45 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیقم1183 کیلومتر14:03 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیکرج1251 کیلومتر14:59 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیکرمان597 کیلومتر8:50 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیکرمانشاه1680 کیلومتر18:59 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیگرگان924 کیلومتر11:54 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیمرز خسروی1880 کیلومتر21:23 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیمرز شلمچه1597 کیلومتر19:58 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیمرز مهران1750 کیلومتر22:07 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیمسجد جمکران1173 کیلومتر13:59 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیمشهد566 کیلومتر6:34 ساعت
گزیک - خراسان جنوبیهمدان1499 کیلومتر16:56 ساعت
گزیک - خراسان جنوبییاسوج1122 کیلومتر14:04 ساعت
گزیک - خراسان جنوبییزد755 کیلومتر9:48 ساعت