مسیریاب بهراه
مسیر چلیچه - چهارمحال و بختیاری به قزوین

برای سفر از چلیچه - چهارمحال و بختیاری به قزوین 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1588 کیلومتر6:23 ساعت92 کیلومتر/ساعت
2680 کیلومتر6:42 ساعت101 کیلومتر/ساعت
3636 کیلومتر7:59 ساعت80 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر چلیچه - چهارمحال و بختیاری به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
چلیچه - چهارمحال و بختیاریابیانه301 کیلومتر3:30 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریاراک340 کیلومتر4:08 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریاردبیل979 کیلومتر10:55 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریارومیه1155 کیلومتر12:06 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریاصفهان135 کیلومتر1:44 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریاهواز442 کیلومتر5:40 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریایلام609 کیلومتر8:36 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریبابل776 کیلومتر8:35 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریبجنورد1206 کیلومتر13:06 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریبندرعباس1001 کیلومتر11:28 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریبوشهر534 کیلومتر7:27 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریبی بی حکیمه0 کیلومتر0 دقیقه
چلیچه - چهارمحال و بختیاریبیرجند1028 کیلومتر12:26 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریتبریز1014 کیلومتر10:32 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریترمینال جزیره کیش987 کیلومتر11:41 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریتهران566 کیلومتر5:40 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریخرم آباد362 کیلومتر5:02 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریرشت758 کیلومتر8:28 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریزاهدان1303 کیلومتر14:49 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریزنجان722 کیلومتر7:47 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریساری812 کیلومتر9:02 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریسمنان693 کیلومتر6:55 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریسنندج697 کیلومتر8:12 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریشهرکرد32 کیلومتر28 دقیقه
چلیچه - چهارمحال و بختیاریشیراز467 کیلومتر5:07 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریقزوین588 کیلومتر6:23 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریقم432 کیلومتر4:26 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریکرج557 کیلومتر6:06 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریکرمان807 کیلومتر8:49 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریکرمانشاه537 کیلومتر7:23 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریگرگان1007 کیلومتر10:31 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریمرز خسروی723 کیلومتر9:41 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریمرز شلمچه585 کیلومتر7:17 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریمرز مهران669 کیلومتر9:09 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریمسجد جمکران422 کیلومتر4:22 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریمشهد1370 کیلومتر14:35 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیاریهمدان526 کیلومتر6:17 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیارییاسوج253 کیلومتر3:46 ساعت
چلیچه - چهارمحال و بختیارییزد456 کیلومتر5:09 ساعت