مسیریاب بهراه
مسیر طبس - خراسان جنوبی به اردبیل

برای سفر از طبس - خراسان جنوبی به اردبیل 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
11489 کیلومتر15:49 ساعت94 کیلومتر/ساعت
21482 کیلومتر16:31 ساعت90 کیلومتر/ساعت
31347 کیلومتر19:19 ساعت70 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر طبس - خراسان جنوبی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
طبس - خراسان جنوبیابیانه673 کیلومتر7:51 ساعت
طبس - خراسان جنوبیاراک938 کیلومتر10:27 ساعت
طبس - خراسان جنوبیاردبیل1489 کیلومتر15:49 ساعت
طبس - خراسان جنوبیارومیه1665 کیلومتر17:00 ساعت
طبس - خراسان جنوبیاصفهان628 کیلومتر7:13 ساعت
طبس - خراسان جنوبیاهواز1130 کیلومتر13:55 ساعت
طبس - خراسان جنوبیایلام1274 کیلومتر15:28 ساعت
طبس - خراسان جنوبیبابل772 کیلومتر11:02 ساعت
طبس - خراسان جنوبیبجنورد650 کیلومتر8:11 ساعت
طبس - خراسان جنوبیبندرعباس1022 کیلومتر11:38 ساعت
طبس - خراسان جنوبیبوشهر1082 کیلومتر12:31 ساعت
طبس - خراسان جنوبیبی بی حکیمه0 کیلومتر0 دقیقه
طبس - خراسان جنوبیبیرجند273 کیلومتر3:47 ساعت
طبس - خراسان جنوبیتبریز1524 کیلومتر15:26 ساعت
طبس - خراسان جنوبیترمینال جزیره کیش1276 کیلومتر14:49 ساعت
طبس - خراسان جنوبیتهران937 کیلومتر10:00 ساعت
طبس - خراسان جنوبیخرم آباد1027 کیلومتر11:53 ساعت
طبس - خراسان جنوبیرشت1229 کیلومتر13:08 ساعت
طبس - خراسان جنوبیزاهدان724 کیلومتر9:48 ساعت
طبس - خراسان جنوبیزنجان1232 کیلومتر12:41 ساعت
طبس - خراسان جنوبیساری735 کیلومتر10:32 ساعت
طبس - خراسان جنوبیسمنان652 کیلومتر9:37 ساعت
طبس - خراسان جنوبیسنندج1246 کیلومتر13:31 ساعت
طبس - خراسان جنوبیشهرکرد728 کیلومتر8:25 ساعت
طبس - خراسان جنوبیشیراز798 کیلومتر8:58 ساعت
طبس - خراسان جنوبیقزوین1051 کیلومتر11:02 ساعت
طبس - خراسان جنوبیقم804 کیلومتر8:46 ساعت
طبس - خراسان جنوبیکرج957 کیلومتر10:31 ساعت
طبس - خراسان جنوبیکرمان511 کیلومتر6:27 ساعت
طبس - خراسان جنوبیکرمانشاه1259 کیلومتر13:43 ساعت
طبس - خراسان جنوبیگرگان662 کیلومتر10:00 ساعت
طبس - خراسان جنوبیمرز خسروی1459 کیلومتر16:07 ساعت
طبس - خراسان جنوبیمرز شلمچه1218 کیلومتر14:41 ساعت
طبس - خراسان جنوبیمرز مهران1370 کیلومتر16:50 ساعت
طبس - خراسان جنوبیمسجد جمکران794 کیلومتر8:42 ساعت
طبس - خراسان جنوبیمشهد556 کیلومتر6:11 ساعت
طبس - خراسان جنوبیهمدان1078 کیلومتر11:40 ساعت
طبس - خراسان جنوبییاسوج742 کیلومتر8:47 ساعت
طبس - خراسان جنوبییزد366 کیلومتر4:29 ساعت