مسیریاب بهراه
مسیر سفید دشت - چهارمحال و بختیاری به سنندج

برای سفر از سفید دشت - چهارمحال و بختیاری به سنندج 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1690 کیلومتر7:58 ساعت87 کیلومتر/ساعت
2764 کیلومتر7:59 ساعت96 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر سفید دشت - چهارمحال و بختیاری به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریابیانه265 کیلومتر2:54 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریاراک332 کیلومتر3:54 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریاردبیل943 کیلومتر10:19 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریارومیه1119 کیلومتر11:30 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریاصفهان87 کیلومتر1:05 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریاهواز423 کیلومتر5:47 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریایلام660 کیلومتر8:29 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریبابل739 کیلومتر7:59 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریبجنورد1169 کیلومتر12:30 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریبندرعباس929 کیلومتر10:34 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریبوشهر504 کیلومتر6:48 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریبی بی حکیمه0 کیلومتر0 دقیقه
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریبیرجند980 کیلومتر11:47 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریتبریز978 کیلومتر9:56 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریترمینال جزیره کیش0 کیلومتر0 دقیقه
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریتهران530 کیلومتر5:04 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریخرم آباد413 کیلومتر4:54 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریرشت722 کیلومتر7:52 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریزاهدان1255 کیلومتر14:11 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریزنجان686 کیلومتر7:11 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریساری776 کیلومتر8:26 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریسمنان657 کیلومتر6:19 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریسنندج690 کیلومتر7:58 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریشهرکرد42 کیلومتر28 دقیقه
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریشیراز394 کیلومتر4:13 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریقزوین552 کیلومتر5:47 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریقم396 کیلومتر3:50 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریکرج521 کیلومتر5:30 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریکرمان759 کیلومتر8:10 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریکرمانشاه587 کیلومتر7:15 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریگرگان971 کیلومتر9:55 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریمرز خسروی774 کیلومتر9:34 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریمرز شلمچه559 کیلومتر7:17 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریمرز مهران756 کیلومتر9:51 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریمسجد جمکران386 کیلومتر3:46 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریمشهد1334 کیلومتر13:59 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیاریهمدان518 کیلومتر6:04 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیارییاسوج220 کیلومتر3:03 ساعت
سفید دشت - چهارمحال و بختیارییزد408 کیلومتر4:30 ساعت