مسیریاب بهراه
مسیر شوێ - کردستان به کرمانشاه

برای سفر از شوێ - کردستان به کرمانشاه 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1340 کیلومتر5:14 ساعت65 کیلومتر/ساعت
2387 کیلومتر5:19 ساعت73 کیلومتر/ساعت
3499 کیلومتر6:28 ساعت77 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر شوێ - کردستان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
شوێ - کردستانابیانه803 کیلومتر9:35 ساعت
شوێ - کردستاناراک567 کیلومتر7:14 ساعت
شوێ - کردستاناردبیل535 کیلومتر6:31 ساعت
شوێ - کردستانارومیه290 کیلومتر3:47 ساعت
شوێ - کردستاناصفهان857 کیلومتر9:59 ساعت
شوێ - کردستاناهواز941 کیلومتر11:21 ساعت
شوێ - کردستانایلام492 کیلومتر7:23 ساعت
شوێ - کردستانبابل880 کیلومتر10:49 ساعت
شوێ - کردستانبجنورد1376 کیلومتر15:55 ساعت
شوێ - کردستانبندرعباس1763 کیلومتر19:42 ساعت
شوێ - کردستانبوشهر1345 کیلومتر15:46 ساعت
شوێ - کردستانبی بی حکیمه0 کیلومتر0 دقیقه
شوێ - کردستانبیرجند1690 کیلومتر19:53 ساعت
شوێ - کردستانتبریز327 کیلومتر4:01 ساعت
شوێ - کردستانترمینال جزیره کیش0 کیلومتر0 دقیقه
شوێ - کردستانتهران664 کیلومتر7:50 ساعت
شوێ - کردستانخرم آباد519 کیلومتر7:46 ساعت
شوێ - کردستانرشت559 کیلومتر7:31 ساعت
شوێ - کردستانزاهدان1965 کیلومتر22:16 ساعت
شوێ - کردستانزنجان365 کیلومتر4:52 ساعت
شوێ - کردستانساری917 کیلومتر11:15 ساعت
شوێ - کردستانسمنان864 کیلومتر9:43 ساعت
شوێ - کردستانسنندج254 کیلومتر3:31 ساعت
شوێ - کردستانشهرکرد875 کیلومتر10:51 ساعت
شوێ - کردستانشیراز1258 کیلومتر14:07 ساعت
شوێ - کردستانقزوین539 کیلومتر6:29 ساعت
شوێ - کردستانقم624 کیلومتر7:41 ساعت
شوێ - کردستانکرج652 کیلومتر7:41 ساعت
شوێ - کردستانکرمان1469 کیلومتر16:16 ساعت
شوێ - کردستانکرمانشاه340 کیلومتر5:14 ساعت
شوێ - کردستانگرگان1048 کیلومتر12:48 ساعت
شوێ - کردستانمرز خسروی525 کیلومتر7:33 ساعت
شوێ - کردستانمرز شلمچه1084 کیلومتر12:59 ساعت
شوێ - کردستانمرز مهران589 کیلومتر8:45 ساعت
شوێ - کردستانمسجد جمکران633 کیلومتر7:51 ساعت
شوێ - کردستانمشهد1540 کیلومتر17:23 ساعت
شوێ - کردستانهمدان383 کیلومتر5:02 ساعت
شوێ - کردستانیاسوج1176 کیلومتر13:24 ساعت
شوێ - کردستانیزد1118 کیلومتر12:35 ساعت