مسیریاب بهراه
مسیر اورامان تخت - کردستان به اردبیل

برای سفر از اورامان تخت - کردستان به اردبیل 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1667 کیلومتر8:35 ساعت78 کیلومتر/ساعت
2640 کیلومتر9:04 ساعت71 کیلومتر/ساعت
3741 کیلومتر10:21 ساعت72 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر اورامان تخت - کردستان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
اورامان تخت - کردستانابیانه780 کیلومتر9:10 ساعت
اورامان تخت - کردستاناراک473 کیلومتر6:24 ساعت
اورامان تخت - کردستاناردبیل667 کیلومتر8:35 ساعت
اورامان تخت - کردستانارومیه430 کیلومتر5:55 ساعت
اورامان تخت - کردستاناصفهان833 کیلومتر9:34 ساعت
اورامان تخت - کردستاناهواز703 کیلومتر8:59 ساعت
اورامان تخت - کردستانایلام311 کیلومتر4:47 ساعت
اورامان تخت - کردستانبابل856 کیلومتر10:24 ساعت
اورامان تخت - کردستانبجنورد1352 کیلومتر15:30 ساعت
اورامان تخت - کردستانبندرعباس1739 کیلومتر19:17 ساعت
اورامان تخت - کردستانبوشهر1108 کیلومتر13:24 ساعت
اورامان تخت - کردستانبیرجند1666 کیلومتر19:28 ساعت
اورامان تخت - کردستانپایانه مرزی خسروی280 کیلومتر4:30 ساعت
اورامان تخت - کردستانپایانه مرزی شلمچه846 کیلومتر10:37 ساعت
اورامان تخت - کردستانپایانه مرزی مهران408 کیلومتر6:09 ساعت
اورامان تخت - کردستانتبریز459 کیلومتر6:05 ساعت
اورامان تخت - کردستانتهران640 کیلومتر7:26 ساعت
اورامان تخت - کردستانخرم آباد371 کیلومتر5:23 ساعت
اورامان تخت - کردستانرشت583 کیلومتر8:39 ساعت
اورامان تخت - کردستانزاهدان1941 کیلومتر21:51 ساعت
اورامان تخت - کردستانزنجان390 کیلومتر6:01 ساعت
اورامان تخت - کردستانساری893 کیلومتر10:51 ساعت
اورامان تخت - کردستانسمنان840 کیلومتر9:19 ساعت
اورامان تخت - کردستانسنندج155 کیلومتر2:30 ساعت
اورامان تخت - کردستانشهرکرد740 کیلومتر9:48 ساعت
اورامان تخت - کردستانشیراز1103 کیلومتر13:30 ساعت
اورامان تخت - کردستانقزوین564 کیلومتر7:01 ساعت
اورامان تخت - کردستانقم600 کیلومتر7:16 ساعت
اورامان تخت - کردستانکرج645 کیلومتر7:39 ساعت
اورامان تخت - کردستانکرمان1445 کیلومتر15:51 ساعت
اورامان تخت - کردستانکرمانشاه191 کیلومتر2:51 ساعت
اورامان تخت - کردستانگرگان1024 کیلومتر12:23 ساعت
اورامان تخت - کردستانمسجد مقدس جمکران610 کیلومتر7:26 ساعت
اورامان تخت - کردستانمشهد1517 کیلومتر16:58 ساعت
اورامان تخت - کردستانهمدان329 کیلومتر4:24 ساعت
اورامان تخت - کردستانیاسوج1022 کیلومتر12:46 ساعت
اورامان تخت - کردستانیزد1094 کیلومتر12:11 ساعت