مسیریاب بهراه
مسیر فراغی - گلستان به ارومیه

برای سفر از فراغی - گلستان به ارومیه 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
11388 کیلومتر14:16 ساعت97 کیلومتر/ساعت
21289 کیلومتر14:44 ساعت88 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر فراغی - گلستان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
فراغی - گلستانابیانه821 کیلومتر8:58 ساعت
فراغی - گلستاناراک790 کیلومتر8:54 ساعت
فراغی - گلستاناردبیل893 کیلومتر12:25 ساعت
فراغی - گلستانارومیه1388 کیلومتر14:16 ساعت
فراغی - گلستاناصفهان941 کیلومتر9:53 ساعت
فراغی - گلستاناهواز1298 کیلومتر14:21 ساعت
فراغی - گلستانایلام1242 کیلومتر13:45 ساعت
فراغی - گلستانبابل317 کیلومتر4:08 ساعت
فراغی - گلستانبجنورد223 کیلومتر2:49 ساعت
فراغی - گلستانبندرعباس1479 کیلومتر18:05 ساعت
فراغی - گلستانبوشهر1544 کیلومتر16:59 ساعت
فراغی - گلستانبی بی حکیمه0 کیلومتر0 دقیقه
فراغی - گلستانبیرجند858 کیلومتر10:48 ساعت
فراغی - گلستانتبریز1247 کیلومتر12:42 ساعت
فراغی - گلستانترمینال جزیره کیش0 کیلومتر0 دقیقه
فراغی - گلستانتهران596 کیلومتر6:58 ساعت
فراغی - گلستانخرم آباد965 کیلومتر10:46 ساعت
فراغی - گلستانرشت640 کیلومتر9:09 ساعت
فراغی - گلستانزاهدان1305 کیلومتر16:45 ساعت
فراغی - گلستانزنجان955 کیلومتر9:57 ساعت
فراغی - گلستانساری277 کیلومتر3:35 ساعت
فراغی - گلستانسمنان377 کیلومتر4:31 ساعت
فراغی - گلستانسنندج1061 کیلومتر11:19 ساعت
فراغی - گلستانشهرکرد1038 کیلومتر10:56 ساعت
فراغی - گلستانشیراز1338 کیلومتر13:54 ساعت
فراغی - گلستانقزوین774 کیلومتر8:18 ساعت
فراغی - گلستانقم656 کیلومتر7:14 ساعت
فراغی - گلستانکرج644 کیلومتر7:32 ساعت
فراغی - گلستانکرمان1184 کیلومتر14:39 ساعت
فراغی - گلستانکرمانشاه1074 کیلومتر11:32 ساعت
فراغی - گلستانگرگان147 کیلومتر2:01 ساعت
فراغی - گلستانمرز خسروی1274 کیلومتر13:56 ساعت
فراغی - گلستانمرز شلمچه1440 کیلومتر15:59 ساعت
فراغی - گلستانمرز مهران1338 کیلومتر15:08 ساعت
فراغی - گلستانمسجد جمکران658 کیلومتر7:18 ساعت
فراغی - گلستانمشهد487 کیلومتر5:54 ساعت
فراغی - گلستانهمدان893 کیلومتر9:29 ساعت
فراغی - گلستانیاسوج1257 کیلومتر13:10 ساعت
فراغی - گلستانیزد833 کیلومتر10:59 ساعت