مسیریاب بهراه
مسیر خانمین - فارس به تهران

برای سفر از خانمین - فارس به تهران 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1744 کیلومتر7:19 ساعت102 کیلومتر/ساعت
2741 کیلومتر7:43 ساعت96 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر خانمین - فارس به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
خانمین - فارسابیانه480 کیلومتر5:09 ساعت
خانمین - فارساراک585 کیلومتر6:31 ساعت
خانمین - فارساردبیل1168 کیلومتر12:45 ساعت
خانمین - فارسارومیه1343 کیلومتر13:57 ساعت
خانمین - فارساصفهان0 کیلومتر0 دقیقه
خانمین - فارساهواز512 کیلومتر6:52 ساعت
خانمین - فارسایلام912 کیلومتر11:05 ساعت
خانمین - فارسبابل954 کیلومتر10:14 ساعت
خانمین - فارسبجنورد1384 کیلومتر14:46 ساعت
خانمین - فارسبندرعباس690 کیلومتر8:27 ساعت
خانمین - فارسبوشهر360 کیلومتر4:35 ساعت
خانمین - فارسبی بی حکیمه0 کیلومتر0 دقیقه
خانمین - فارسبیرجند994 کیلومتر12:10 ساعت
خانمین - فارستبریز1203 کیلومتر12:23 ساعت
خانمین - فارسترمینال جزیره کیش0 کیلومتر0 دقیقه
خانمین - فارستهران744 کیلومتر7:19 ساعت
خانمین - فارسخرم آباد665 کیلومتر7:31 ساعت
خانمین - فارسرشت946 کیلومتر10:18 ساعت
خانمین - فارسزاهدان1212 کیلومتر13:48 ساعت
خانمین - فارسزنجان911 کیلومتر9:38 ساعت
خانمین - فارسساری990 کیلومتر10:41 ساعت
خانمین - فارسسمنان872 کیلومتر8:34 ساعت
خانمین - فارسسنندج989 کیلومتر10:26 ساعت
خانمین - فارسشهرکرد347 کیلومتر3:48 ساعت
خانمین - فارسشیراز113 کیلومتر1:22 ساعت
خانمین - فارسقزوین776 کیلومتر8:14 ساعت
خانمین - فارسقم611 کیلومتر6:05 ساعت
خانمین - فارسکرج764 کیلومتر7:50 ساعت
خانمین - فارسکرمان715 کیلومتر7:48 ساعت
خانمین - فارسکرمانشاه839 کیلومتر9:52 ساعت
خانمین - فارسگرگان1185 کیلومتر12:10 ساعت
خانمین - فارسمرز خسروی1026 کیلومتر12:10 ساعت
خانمین - فارسمرز شلمچه537 کیلومتر7:18 ساعت
خانمین - فارسمرز مهران898 کیلومتر11:55 ساعت
خانمین - فارسمسجد جمکران601 کیلومتر6:01 ساعت
خانمین - فارسمشهد1278 کیلومتر14:34 ساعت
خانمین - فارسهمدان821 کیلومتر8:35 ساعت
خانمین - فارسیاسوج143 کیلومتر1:40 ساعت
خانمین - فارسیزد367 کیلومتر4:11 ساعت