مسیریاب بهراه
مسیر سردشت - آذربایجان غربی به یزد

برای سفر از سردشت - آذربایجان غربی به یزد 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
11174 کیلومتر13:29 ساعت87 کیلومتر/ساعت
21222 کیلومتر14:53 ساعت82 کیلومتر/ساعت
31347 کیلومتر14:27 ساعت93 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر سردشت - آذربایجان غربی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
سردشت - آذربایجان غربیابیانه860 کیلومتر10:28 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیاراک624 کیلومتر8:07 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیاردبیل541 کیلومتر6:29 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیارومیه238 کیلومتر3:02 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیاصفهان914 کیلومتر10:52 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیاهواز998 کیلومتر12:14 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیایلام549 کیلومتر8:16 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیبابل937 کیلومتر11:42 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیبجنورد1433 کیلومتر16:48 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیبندرعباس1820 کیلومتر20:35 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیبوشهر1402 کیلومتر16:39 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیبیرجند1746 کیلومتر20:46 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیتبریز333 کیلومتر4:00 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیترمینال جزیره کیش1835 کیلومتر21:35 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیتهران720 کیلومتر8:43 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیخرم آباد576 کیلومتر8:39 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیرشت680 کیلومتر8:18 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیزاهدان2022 کیلومتر23:09 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیزنجان488 کیلومتر5:41 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیساری974 کیلومتر12:08 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیسمنان921 کیلومتر10:37 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیسنندج311 کیلومتر4:24 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیشهرکرد932 کیلومتر11:44 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیشیراز1314 کیلومتر15:01 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیقزوین661 کیلومتر7:16 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیقم681 کیلومتر8:34 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیکرج774 کیلومتر8:28 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیکرمان1525 کیلومتر17:09 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیکرمانشاه397 کیلومتر6:07 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیگرگان1105 کیلومتر13:41 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیمرز خسروی582 کیلومتر8:26 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیمرز شلمچه1141 کیلومتر13:52 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیمرز مهران646 کیلومتر9:38 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیمسجد جمکران690 کیلومتر8:44 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیمشهد1597 کیلومتر18:16 ساعت
سردشت - آذربایجان غربیهمدان440 کیلومتر5:55 ساعت
سردشت - آذربایجان غربییاسوج1233 کیلومتر14:17 ساعت
سردشت - آذربایجان غربییزد1174 کیلومتر13:29 ساعت