مسیریاب بهراه
مسیر خاش - سیستان و بلوچستان به ارومیه

برای سفر از خاش - سیستان و بلوچستان به ارومیه 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
12388 کیلومتر24:57 ساعت96 کیلومتر/ساعت
22552 کیلومتر28:33 ساعت89 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر خاش - سیستان و بلوچستان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
خاش - سیستان و بلوچستانابیانه1396 کیلومتر15:47 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستاناراک1661 کیلومتر18:24 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستاناردبیل2213 کیلومتر23:45 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانارومیه2388 کیلومتر24:57 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستاناصفهان1351 کیلومتر15:10 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستاناهواز1851 کیلومتر21:22 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانایلام1997 کیلومتر23:24 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانبابل1641 کیلومتر20:10 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانبجنورد1285 کیلومتر16:21 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانبندرعباس680 کیلومتر9:28 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانبوشهر1525 کیلومتر18:12 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانبیرجند631 کیلومتر8:11 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانپایانه مرزی خسروی2182 کیلومتر24:04 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانپایانه مرزی شلمچه1876 کیلومتر21:48 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانپایانه مرزی مهران2094 کیلومتر24:47 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانتبریز2248 کیلومتر23:22 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانتهران1660 کیلومتر17:56 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانخرم آباد1750 کیلومتر19:50 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانرشت1952 کیلومتر21:04 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانزاهدان181 کیلومتر2:13 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانزنجان1956 کیلومتر20:38 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانساری1604 کیلومتر19:40 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانسمنان1541 کیلومتر18:49 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانسنندج1969 کیلومتر21:27 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانشهرکرد1452 کیلومتر16:21 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانشیراز1245 کیلومتر14:44 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانقزوین1774 کیلومتر18:59 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانقم1527 کیلومتر16:43 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانکرج1681 کیلومتر18:28 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانکرمان690 کیلومتر8:11 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانکرمانشاه1982 کیلومتر21:40 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانگرگان1482 کیلومتر18:44 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانمسجد مقدس جمکران1517 کیلومتر16:39 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانمشهد1124 کیلومتر13:24 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانهمدان1801 کیلومتر19:36 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانیاسوج1400 کیلومتر15:54 ساعت
خاش - سیستان و بلوچستانیزد1042 کیلومتر11:45 ساعت