مسیریاب بهراه
مسیر کیانشهر - کرمان به تهران و تجریش

برای سفر از کیانشهر - کرمان به تهران و تجریش 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1916 کیلومتر10:02 ساعت91 کیلومتر/ساعت
21164 کیلومتر14:53 ساعت78 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر کیانشهر - کرمان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
کیانشهر - کرمانابیانه635 کیلومتر7:38 ساعت
کیانشهر - کرماناراک900 کیلومتر10:15 ساعت
کیانشهر - کرماناردبیل1452 کیلومتر15:36 ساعت
کیانشهر - کرمانارومیه1627 کیلومتر16:48 ساعت
کیانشهر - کرماناصفهان590 کیلومتر7:01 ساعت
کیانشهر - کرماناهواز1090 کیلومتر13:13 ساعت
کیانشهر - کرمانایلام1236 کیلومتر15:15 ساعت
کیانشهر - کرمانبابل1109 کیلومتر12:43 ساعت
کیانشهر - کرمانبجنورد954 کیلومتر12:22 ساعت
کیانشهر - کرمانبندرعباس630 کیلومتر7:22 ساعت
کیانشهر - کرمانبوشهر0 کیلومتر0 دقیقه
کیانشهر - کرمانبیرجند512 کیلومتر7:16 ساعت
کیانشهر - کرمانپایانه مرزی خسروی1421 کیلومتر15:55 ساعت
کیانشهر - کرمانپایانه مرزی شلمچه1115 کیلومتر13:39 ساعت
کیانشهر - کرمانپایانه مرزی مهران1333 کیلومتر16:38 ساعت
کیانشهر - کرمانتبریز1486 کیلومتر15:13 ساعت
کیانشهر - کرمانتهران899 کیلومتر9:47 ساعت
کیانشهر - کرمانخرم آباد989 کیلومتر11:41 ساعت
کیانشهر - کرمانرشت1191 کیلومتر12:55 ساعت
کیانشهر - کرمانزاهدان660 کیلومتر8:13 ساعت
کیانشهر - کرمانزنجان1194 کیلومتر12:28 ساعت
کیانشهر - کرمانساری1146 کیلومتر13:10 ساعت
کیانشهر - کرمانسمنان1027 کیلومتر11:03 ساعت
کیانشهر - کرمانسنندج1208 کیلومتر13:18 ساعت
کیانشهر - کرمانشهرکرد690 کیلومتر8:12 ساعت
کیانشهر - کرمانشیراز695 کیلومتر7:56 ساعت
کیانشهر - کرمانقزوین1013 کیلومتر10:50 ساعت
کیانشهر - کرمانقم766 کیلومتر8:34 ساعت
کیانشهر - کرمانکرج919 کیلومتر10:19 ساعت
کیانشهر - کرمانکرمان144 کیلومتر1:57 ساعت
کیانشهر - کرمانکرمانشاه1221 کیلومتر13:31 ساعت
کیانشهر - کرمانگرگان1029 کیلومتر13:21 ساعت
کیانشهر - کرمانمسجد مقدس جمکران756 کیلومتر8:30 ساعت
کیانشهر - کرمانمشهد860 کیلومتر10:21 ساعت
کیانشهر - کرمانهمدان1040 کیلومتر11:27 ساعت
کیانشهر - کرمانیاسوج639 کیلومتر7:45 ساعت
کیانشهر - کرمانیزد271 کیلومتر3:36 ساعت