مسیریاب بهراه
مسیر امیریه - سمنان به ارومیه

برای سفر از امیریه - سمنان به ارومیه 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
11103 کیلومتر10:51 ساعت102 کیلومتر/ساعت
21171 کیلومتر13:17 ساعت88 کیلومتر/ساعت
31116 کیلومتر12:37 ساعت88 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر امیریه - سمنان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
امیریه - سمنانابیانه537 کیلومتر5:33 ساعت
امیریه - سمناناراک0 کیلومتر0 دقیقه
امیریه - سمناناردبیل928 کیلومتر9:39 ساعت
امیریه - سمنانارومیه1103 کیلومتر10:51 ساعت
امیریه - سمناناصفهان657 کیلومتر6:28 ساعت
امیریه - سمناناهواز1013 کیلومتر10:56 ساعت
امیریه - سمنانایلام958 کیلومتر10:20 ساعت
امیریه - سمنانبابل199 کیلومتر2:41 ساعت
امیریه - سمنانبجنورد422 کیلومتر5:19 ساعت
امیریه - سمنانبندرعباس0 کیلومتر0 دقیقه
امیریه - سمنانبوشهر1260 کیلومتر13:34 ساعت
امیریه - سمنانبیرجند825 کیلومتر9:55 ساعت
امیریه - سمنانپایانه مرزی خسروی990 کیلومتر10:31 ساعت
امیریه - سمنانپایانه مرزی شلمچه1156 کیلومتر12:34 ساعت
امیریه - سمنانپایانه مرزی مهران1054 کیلومتر11:43 ساعت
امیریه - سمنانتبریز963 کیلومتر9:17 ساعت
امیریه - سمنانتهران312 کیلومتر3:33 ساعت
امیریه - سمنانخرم آباد681 کیلومتر7:21 ساعت
امیریه - سمنانرشت667 کیلومتر6:59 ساعت
امیریه - سمنانزاهدان1273 کیلومتر15:52 ساعت
امیریه - سمنانزنجان671 کیلومتر6:32 ساعت
امیریه - سمنانساری162 کیلومتر2:11 ساعت
امیریه - سمنانسمنان92 کیلومتر1:06 ساعت
امیریه - سمنانسنندج0 کیلومتر0 دقیقه
امیریه - سمنانشهرکرد753 کیلومتر7:31 ساعت
امیریه - سمنانشیراز1054 کیلومتر10:29 ساعت
امیریه - سمنانقزوین490 کیلومتر4:53 ساعت
امیریه - سمنانقم372 کیلومتر3:48 ساعت
امیریه - سمنانکرج0 کیلومتر0 دقیقه
امیریه - سمنانکرمان0 کیلومتر0 دقیقه
امیریه - سمنانکرمانشاه790 کیلومتر8:07 ساعت
امیریه - سمنانگرگان223 کیلومتر2:44 ساعت
امیریه - سمنانمسجد مقدس جمکران373 کیلومتر3:53 ساعت
امیریه - سمنانمشهد586 کیلومتر6:48 ساعت
امیریه - سمنانهمدان609 کیلومتر6:03 ساعت
امیریه - سمنانیاسوج972 کیلومتر9:45 ساعت
امیریه - سمنانیزد577 کیلومتر7:53 ساعت