مسیریاب بهراه
مسیر آب بر - زنجان به ساری

برای سفر از آب بر - زنجان به ساری 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1467 کیلومتر6:50 ساعت68 کیلومتر/ساعت
2563 کیلومتر6:58 ساعت81 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر آب بر - زنجان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
آب بر - زنجانابیانه594 کیلومتر6:09 ساعت
آب بر - زنجاناراک474 کیلومتر5:27 ساعت
آب بر - زنجاناردبیل226 کیلومتر3:01 ساعت
آب بر - زنجانارومیه520 کیلومتر5:39 ساعت
آب بر - زنجاناصفهان627 کیلومتر6:48 ساعت
آب بر - زنجاناهواز863 کیلومتر10:27 ساعت
آب بر - زنجانایلام654 کیلومتر8:25 ساعت
آب بر - زنجانبابل430 کیلومتر6:23 ساعت
آب بر - زنجانبجنورد1074 کیلومتر11:55 ساعت
آب بر - زنجانبندرعباس1554 کیلومتر16:15 ساعت
آب بر - زنجانبوشهر1233 کیلومتر14:02 ساعت
آب بر - زنجانبی بی حکیمه0 کیلومتر0 دقیقه
آب بر - زنجانبیرجند1480 کیلومتر16:26 ساعت
آب بر - زنجانتبریز379 کیلومتر4:05 ساعت
آب بر - زنجانترمینال جزیره کیش1548 کیلومتر17:31 ساعت
آب بر - زنجانتهران315 کیلومتر3:36 ساعت
آب بر - زنجانخرم آباد531 کیلومتر6:52 ساعت
آب بر - زنجانرشت130 کیلومتر1:45 ساعت
آب بر - زنجانزاهدان1755 کیلومتر18:50 ساعت
آب بر - زنجانزنجان87 کیلومتر1:20 ساعت
آب بر - زنجانساری467 کیلومتر6:50 ساعت
آب بر - زنجانسمنان562 کیلومتر5:44 ساعت
آب بر - زنجانسنندج364 کیلومتر5:02 ساعت
آب بر - زنجانشهرکرد715 کیلومتر7:46 ساعت
آب بر - زنجانشیراز1027 کیلومتر10:56 ساعت
آب بر - زنجانقزوین163 کیلومتر2:00 ساعت
آب بر - زنجانقم422 کیلومتر4:21 ساعت
آب بر - زنجانکرج274 کیلومتر3:10 ساعت
آب بر - زنجانکرمان1259 کیلومتر12:49 ساعت
آب بر - زنجانکرمانشاه487 کیلومتر6:11 ساعت
آب بر - زنجانگرگان598 کیلومتر8:23 ساعت
آب بر - زنجانمرز خسروی687 کیلومتر8:35 ساعت
آب بر - زنجانمرز شلمچه1006 کیلومتر12:05 ساعت
آب بر - زنجانمرز مهران751 کیلومتر9:47 ساعت
آب بر - زنجانمسجد جمکران429 کیلومتر4:27 ساعت
آب بر - زنجانمشهد1238 کیلومتر13:24 ساعت
آب بر - زنجانهمدان306 کیلومتر4:08 ساعت
آب بر - زنجانیاسوج946 کیلومتر10:13 ساعت
آب بر - زنجانیزد908 کیلومتر9:09 ساعت