مسیریاب بهراه
مسیر شهر کرمان به زاهدان

برای سفر از شهر کرمان به زاهدان 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسافت این مسیر 512 کیلومتر و مدت زمان تقریبی مسافرت 6:18 ساعت خواهد بود.

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر شهر کرمان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
شهر کرمانابیانه718 کیلومتر7:55 ساعت
شهر کرماناراک983 کیلومتر10:32 ساعت
شهر کرماناردبیل1535 کیلومتر15:53 ساعت
شهر کرمانارومیه1710 کیلومتر17:05 ساعت
شهر کرماناصفهان673 کیلومتر7:18 ساعت
شهر کرماناهواز1173 کیلومتر13:30 ساعت
شهر کرمانایلام1319 کیلومتر15:33 ساعت
شهر کرمانبابل1193 کیلومتر13:00 ساعت
شهر کرمانبجنورد1001 کیلومتر12:28 ساعت
شهر کرمانبندرعباس490 کیلومتر5:39 ساعت
شهر کرمانبوشهر847 کیلومتر10:19 ساعت
شهر کرمانبیرجند558 کیلومتر7:22 ساعت
شهر کرمانتبریز1570 کیلومتر15:31 ساعت
شهر کرمانتهران983 کیلومتر10:05 ساعت
شهر کرمانخرم آباد1072 کیلومتر11:58 ساعت
شهر کرمانرشت1274 کیلومتر13:13 ساعت
شهر کرمانزاهدان512 کیلومتر6:18 ساعت
شهر کرمانزنجان1278 کیلومتر12:46 ساعت
شهر کرمانساری1229 کیلومتر13:27 ساعت
شهر کرمانسمنان1111 کیلومتر11:20 ساعت
شهر کرمانسنندج1291 کیلومتر13:35 ساعت
شهر کرمانشهرکرد774 کیلومتر8:29 ساعت
شهر کرمانشیراز567 کیلومتر6:52 ساعت
شهر کرمانقزوین1097 کیلومتر11:07 ساعت
شهر کرمانقم850 کیلومتر8:51 ساعت
شهر کرمانکرج1003 کیلومتر10:36 ساعت
شهر کرمانکرمان0 کیلومتر0 دقیقه
شهر کرمانکرمانشاه1304 کیلومتر13:48 ساعت
شهر کرمانگرگان1112 کیلومتر13:38 ساعت
شهر کرمانمرز خسروی1504 کیلومتر16:12 ساعت
شهر کرمانمرز شلمچه1198 کیلومتر13:56 ساعت
شهر کرمانمرز مهران1416 کیلومتر16:55 ساعت
شهر کرمانمسجد جمکران840 کیلومتر8:47 ساعت
شهر کرمانمشهد907 کیلومتر10:28 ساعت
شهر کرمانهمدان1123 کیلومتر11:45 ساعت
شهر کرمانیاسوج723 کیلومتر8:02 ساعت
شهر کرمانیزد359 کیلومتر3:49 ساعت