مسیریاب بهراه
مسیر شهر قم به تهران و تجریش

برای سفر از شهر قم به تهران و تجریش 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1164 کیلومتر1:44 ساعت94 کیلومتر/ساعت
2216 کیلومتر2:22 ساعت91 کیلومتر/ساعت
3204 کیلومتر2:07 ساعت96 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر شهر قم به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
شهر قمابیانه184 کیلومتر2:02 ساعت
شهر قماراک133 کیلومتر1:41 ساعت
شهر قماردبیل624 کیلومتر7:10 ساعت
شهر قمارومیه800 کیلومتر8:22 ساعت
شهر قماصفهان304 کیلومتر2:58 ساعت
شهر قماهواز641 کیلومتر7:08 ساعت
شهر قمایلام555 کیلومتر7:07 ساعت
شهر قمبابل357 کیلومتر4:24 ساعت
شهر قمبجنورد794 کیلومتر9:00 ساعت
شهر قمبندرعباس1144 کیلومتر12:09 ساعت
شهر قمبوشهر907 کیلومتر10:04 ساعت
شهر قمبیرجند1071 کیلومتر12:20 ساعت
شهر قمتبریز659 کیلومتر6:47 ساعت
شهر قمتهران147 کیلومتر1:29 ساعت
شهر قمخرم آباد308 کیلومتر3:33 ساعت
شهر قمرشت438 کیلومتر4:37 ساعت
شهر قمزاهدان1346 کیلومتر14:43 ساعت
شهر قمزنجان367 کیلومتر4:02 ساعت
شهر قمساری393 کیلومتر4:51 ساعت
شهر قمسمنان282 کیلومتر2:48 ساعت
شهر قمسنندج446 کیلومتر4:51 ساعت
شهر قمشهرکرد359 کیلومتر3:58 ساعت
شهر قمشیراز701 کیلومتر6:58 ساعت
شهر قمقزوین261 کیلومتر2:31 ساعت
شهر قمقم3 کیلومتر3 دقیقه
شهر قمکرج167 کیلومتر2:00 ساعت
شهر قمکرمان850 کیلومتر8:43 ساعت
شهر قمکرمانشاه459 کیلومتر5:03 ساعت
شهر قمگرگان525 کیلومتر6:24 ساعت
شهر قممرز خسروی659 کیلومتر7:27 ساعت
شهر قممرز شلمچه784 کیلومتر8:46 ساعت
شهر قممرز مهران652 کیلومتر8:29 ساعت
شهر قممسجد جمکران10 کیلومتر10 دقیقه
شهر قممشهد958 کیلومتر10:28 ساعت
شهر قمهمدان278 کیلومتر3:00 ساعت
شهر قمیاسوج620 کیلومتر6:15 ساعت
شهر قمیزد499 کیلومتر5:02 ساعت