مسیریاب بهراه
مسیر شهر سنندج به بیرجند

برای سفر از شهر سنندج به بیرجند 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
11510 کیلومتر17:00 ساعت89 کیلومتر/ساعت
21601 کیلومتر17:38 ساعت91 کیلومتر/ساعت
31580 کیلومتر18:43 ساعت84 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر شهر سنندج به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
شهر سنندجابیانه624 کیلومتر6:43 ساعت
شهر سنندجاراک358 کیلومتر4:09 ساعت
شهر سنندجاردبیل507 کیلومتر6:50 ساعت
شهر سنندجارومیه415 کیلومتر5:21 ساعت
شهر سنندجاصفهان678 کیلومتر7:06 ساعت
شهر سنندجاهواز646 کیلومتر7:57 ساعت
شهر سنندجایلام286 کیلومتر3:57 ساعت
شهر سنندجبابل701 کیلومتر7:56 ساعت
شهر سنندجبجنورد1197 کیلومتر13:02 ساعت
شهر سنندجبندرعباس1584 کیلومتر16:49 ساعت
شهر سنندجبوشهر1050 کیلومتر12:22 ساعت
شهر سنندجبیرجند1510 کیلومتر17:00 ساعت
شهر سنندجتبریز444 کیلومتر5:32 ساعت
شهر سنندجتهران484 کیلومتر4:58 ساعت
شهر سنندجخرم آباد313 کیلومتر4:20 ساعت
شهر سنندجرشت450 کیلومتر6:25 ساعت
شهر سنندجزاهدان1786 کیلومتر19:24 ساعت
شهر سنندجزنجان257 کیلومتر3:46 ساعت
شهر سنندجساری738 کیلومتر8:23 ساعت
شهر سنندجسمنان685 کیلومتر6:51 ساعت
شهر سنندجسنندج0 کیلومتر0 دقیقه
شهر سنندجشهرکرد667 کیلومتر7:46 ساعت
شهر سنندجشیراز1078 کیلومتر11:15 ساعت
شهر سنندجقزوین408 کیلومتر4:34 ساعت
شهر سنندجقم445 کیلومتر4:49 ساعت
شهر سنندجکرج489 کیلومتر5:12 ساعت
شهر سنندجکرمان1289 کیلومتر13:23 ساعت
شهر سنندجکرمانشاه134 کیلومتر1:49 ساعت
شهر سنندجگرگان869 کیلومتر9:56 ساعت
شهر سنندجمرز خسروی319 کیلومتر4:08 ساعت
شهر سنندجمرز شلمچه788 کیلومتر9:34 ساعت
شهر سنندجمرز مهران383 کیلومتر5:20 ساعت
شهر سنندجمسجد جمکران454 کیلومتر4:58 ساعت
شهر سنندجمشهد1361 کیلومتر14:31 ساعت
شهر سنندجهمدان174 کیلومتر1:57 ساعت
شهر سنندجیاسوج997 کیلومتر10:32 ساعت
شهر سنندجیزد939 کیلومتر9:43 ساعت