مسیریاب بهراه
مسیر شهر سمنان به تهران و تجریش

برای سفر از شهر سمنان به تهران و تجریش 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1234 کیلومتر2:41 ساعت87 کیلومتر/ساعت
2218 کیلومتر2:49 ساعت77 کیلومتر/ساعت
3237 کیلومتر3:24 ساعت69 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر شهر سمنان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
شهر سمنانابیانه448 کیلومتر4:31 ساعت
شهر سمناناراک417 کیلومتر4:28 ساعت
شهر سمناناردبیل839 کیلومتر8:38 ساعت
شهر سمنانارومیه1015 کیلومتر9:50 ساعت
شهر سمناناصفهان568 کیلومتر5:27 ساعت
شهر سمناناهواز924 کیلومتر9:55 ساعت
شهر سمنانایلام869 کیلومتر9:19 ساعت
شهر سمنانبابل193 کیلومتر2:39 ساعت
شهر سمنانبجنورد511 کیلومتر6:14 ساعت
شهر سمنانبندرعباس1408 کیلومتر14:38 ساعت
شهر سمنانبوشهر1171 کیلومتر12:33 ساعت
شهر سمنانبیرجند915 کیلومتر10:49 ساعت
شهر سمنانتبریز874 کیلومتر8:16 ساعت
شهر سمنانتهران223 کیلومتر2:32 ساعت
شهر سمنانخرم آباد592 کیلومتر6:20 ساعت
شهر سمنانرشت579 کیلومتر5:58 ساعت
شهر سمنانزاهدان1363 کیلومتر16:47 ساعت
شهر سمنانزنجان582 کیلومتر5:31 ساعت
شهر سمنانساری197 کیلومتر2:42 ساعت
شهر سمنانسمنان0 کیلومتر0 دقیقه
شهر سمنانسنندج688 کیلومتر6:53 ساعت
شهر سمنانشهرکرد665 کیلومتر6:30 ساعت
شهر سمنانشیراز965 کیلومتر9:28 ساعت
شهر سمنانقزوین401 کیلومتر3:52 ساعت
شهر سمنانقم283 کیلومتر2:47 ساعت
شهر سمنانکرج271 کیلومتر3:06 ساعت
شهر سمنانکرمان1114 کیلومتر11:12 ساعت
شهر سمنانکرمانشاه701 کیلومتر7:06 ساعت
شهر سمنانگرگان313 کیلومتر3:39 ساعت
شهر سمنانمرز خسروی901 کیلومتر9:30 ساعت
شهر سمنانمرز شلمچه1067 کیلومتر11:33 ساعت
شهر سمنانمرز مهران965 کیلومتر10:41 ساعت
شهر سمنانمسجد جمکران285 کیلومتر2:52 ساعت
شهر سمنانمشهد675 کیلومتر7:43 ساعت
شهر سمنانهمدان520 کیلومتر5:02 ساعت
شهر سمنانیاسوج884 کیلومتر8:44 ساعت
شهر سمنانیزد763 کیلومتر7:32 ساعت