مسیریاب بهراه
مسیر شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجان به شهر یزد

برای سفر از شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجان به شهر یزد 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1834 کیلومتر9:04 ساعت92 کیلومتر/ساعت
2988 کیلومتر10:57 ساعت90 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانابیانه519 کیلومتر6:04 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجاناراک318 کیلومتر4:17 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجاناردبیل345 کیلومتر4:15 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانارومیه520 کیلومتر5:27 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجاناصفهان573 کیلومتر6:27 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجاناهواز732 کیلومتر8:29 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانایلام523 کیلومتر6:26 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانبابل519 کیلومتر6:27 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانبجنورد1066 کیلومتر11:51 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانبندرعباس1479 کیلومتر16:10 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانبوشهر1136 کیلومتر12:54 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانبیرجند1406 کیلومتر16:21 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانپایانه مرزی خسروی555 کیلومتر6:36 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانپایانه مرزی شلمچه875 کیلومتر10:07 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانپایانه مرزی مهران619 کیلومتر7:48 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانتبریز379 کیلومتر3:52 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانتهران307 کیلومتر3:32 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانخرم آباد400 کیلومتر4:53 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانرشت241 کیلومتر3:23 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانزاهدان1681 کیلومتر18:45 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانزنجان87 کیلومتر1:07 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانساری556 کیلومتر6:54 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانسمنان554 کیلومتر5:40 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانسنندج241 کیلومتر3:37 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانشهرکرد661 کیلومتر7:25 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانشیراز974 کیلومتر10:36 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانقزوین153 کیلومتر1:53 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانقم340 کیلومتر4:10 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانکرج266 کیلومتر3:06 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانکرمان1185 کیلومتر12:44 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانکرمانشاه355 کیلومتر4:12 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانگرگان687 کیلومتر8:27 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانمسجد مقدس جمکران349 کیلومتر4:19 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانمشهد1230 کیلومتر13:20 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانهمدان174 کیلومتر2:09 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانیاسوج892 کیلومتر9:53 ساعت
شهر قیدار(شهرستان خدابنده) - زنجانیزد834 کیلومتر9:04 ساعت