اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله داکان با بعضی از مراکز استانها
داکانتبریز443 کیلومتر
داکانبوشهر1070 کیلومتر
داکانقزوین54 کیلومتر
داکانارومیه574 کیلومتر
داکانسمنان430 کیلومتر
داکاناردبیل400 کیلومتر
داکانکرمانشاه365 کیلومتر
داکانتهران210 کیلومتر
داکانیزد723 کیلومتر
داکاناصفهان475 کیلومتر
داکانگرگان616 کیلومتر
داکانایلام536 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله داکان با بعضی از مراکز استانها
داکانتبریز443 کیلومتر
داکانبوشهر1070 کیلومتر
داکانقزوین54 کیلومتر
داکانارومیه574 کیلومتر
داکانسمنان430 کیلومتر
داکاناردبیل400 کیلومتر
داکانکرمانشاه365 کیلومتر
داکانتهران210 کیلومتر
داکانیزد723 کیلومتر
داکاناصفهان475 کیلومتر
داکانگرگان616 کیلومتر
داکانایلام536 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید