مسیریاب بهراه
مسیر بسطام - سمنان به کرج

برای سفر از بسطام - سمنان به کرج 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1456 کیلومتر5:10 ساعت88 کیلومتر/ساعت
2477 کیلومتر6:08 ساعت78 کیلومتر/ساعت
3543 کیلومتر7:04 ساعت77 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر بسطام - سمنان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
بسطام - سمنانابیانه633 کیلومتر6:36 ساعت
بسطام - سمناناراک602 کیلومتر6:32 ساعت
بسطام - سمناناردبیل1024 کیلومتر10:43 ساعت
بسطام - سمنانارومیه1200 کیلومتر11:54 ساعت
بسطام - سمناناصفهان753 کیلومتر7:31 ساعت
بسطام - سمناناهواز1109 کیلومتر11:59 ساعت
بسطام - سمنانایلام1054 کیلومتر11:23 ساعت
بسطام - سمنانبابل288 کیلومتر3:31 ساعت
بسطام - سمنانبجنورد319 کیلومتر4:17 ساعت
بسطام - سمنانبندرعباس1291 کیلومتر15:43 ساعت
بسطام - سمنانبوشهر1356 کیلومتر14:37 ساعت
بسطام - سمنانبی بی حکیمه1295 کیلومتر14:04 ساعت
بسطام - سمنانبیرجند738 کیلومتر9:07 ساعت
بسطام - سمنانتبریز1059 کیلومتر10:20 ساعت
بسطام - سمنانترمینال جزیره کیش1670 کیلومتر18:06 ساعت
بسطام - سمنانتهران408 کیلومتر4:36 ساعت
بسطام - سمنانخرم آباد777 کیلومتر8:24 ساعت
بسطام - سمنانرشت763 کیلومتر8:02 ساعت
بسطام - سمنانزاهدان1186 کیلومتر15:04 ساعت
بسطام - سمنانزنجان767 کیلومتر7:35 ساعت
بسطام - سمنانساری251 کیلومتر3:01 ساعت
بسطام - سمنانسمنان188 کیلومتر2:10 ساعت
بسطام - سمنانسنندج873 کیلومتر8:57 ساعت
بسطام - سمنانشهرکرد849 کیلومتر8:34 ساعت
بسطام - سمنانشیراز1150 کیلومتر11:32 ساعت
بسطام - سمنانقزوین586 کیلومتر5:56 ساعت
بسطام - سمنانقم468 کیلومتر4:52 ساعت
بسطام - سمنانکرج456 کیلومتر5:10 ساعت
بسطام - سمنانکرمان996 کیلومتر12:17 ساعت
بسطام - سمنانکرمانشاه886 کیلومتر9:10 ساعت
بسطام - سمنانگرگان126 کیلومتر1:52 ساعت
بسطام - سمنانمرز خسروی1086 کیلومتر11:34 ساعت
بسطام - سمنانمرز شلمچه1252 کیلومتر13:37 ساعت
بسطام - سمنانمرز مهران1150 کیلومتر12:46 ساعت
بسطام - سمنانمسجد جمکران470 کیلومتر4:56 ساعت
بسطام - سمنانمشهد499 کیلومتر6:00 ساعت
بسطام - سمنانهمدان705 کیلومتر7:07 ساعت
بسطام - سمنانیاسوج1069 کیلومتر10:48 ساعت
بسطام - سمنانیزد645 کیلومتر8:37 ساعت