مسافت و فاصله تسوج - آذربایجان شرقی تا قم - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر تسوج - آذربایجان شرقی به قم

برای سفر از تسوج - آذربایجان شرقی به قم 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1773 کیلومتر8:01 ساعت96 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
بندر شرفخانه، کوزه کنان، داریان، خامنه، شندآباد، شبستر، وایقان، علیشاه، سیس، صوفیان، کوجووار، سردرود، خسروشاه، سهند، اسکو، تبریز، باسمنج، کندرود، شهر جدید شهریار، خواجه، بستان آباد، کرد کندی، تیکمه داش، نظرکهریزی، هشترود، نیک پی، زنجان، سلطانیه، صایین قلعه، هیدج، خرمدره، ابهر، ضیاء آباد، خرمدشت، نرجه، اسفرورین، دانسفهان، شال، سگزآباد، بوئین زهرا، عصمت آباد، کلاه دره، خشکرود، شهر صنعتی کاوه، مأمونیه، ساوه، آوه، قاهان، جعفریه

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر تسوج - آذربایجان شرقی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
تسوج - آذربایجان شرقیابیانه952 کیلومتر9:55 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیاراک853 کیلومتر8:58 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیاردبیل325 کیلومتر3:55 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیارومیه130 کیلومتر1:36 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیاصفهان1006 کیلومتر10:19 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیاهواز1220 کیلومتر13:36 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیایلام826 کیلومتر10:41 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیبابل946 کیلومتر10:18 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیبجنورد1493 کیلومتر15:42 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیبندرعباس1912 کیلومتر20:01 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیبوشهر1612 کیلومتر17:33 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیبی بی حکیمه1551 کیلومتر17:00 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیبیرجند1838 کیلومتر20:13 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیتبریز109 کیلومتر1:22 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیترمینال جزیره کیش1927 کیلومتر21:02 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیتهران734 کیلومتر7:23 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیخرم آباد888 کیلومتر10:01 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیرشت599 کیلومتر6:46 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیزاهدان2114 کیلومتر22:36 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیزنجان406 کیلومتر4:08 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیساری983 کیلومتر10:45 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیسمنان981 کیلومتر9:31 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیسنندج540 کیلومتر6:45 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیشهرکرد1094 کیلومتر11:17 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیشیراز1406 کیلومتر14:27 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیقزوین580 کیلومتر5:44 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیقم773 کیلومتر8:01 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیکرج693 کیلومتر6:57 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیکرمان1617 کیلومتر16:36 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیکرمانشاه673 کیلومتر8:33 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیگرگان1114 کیلومتر12:18 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیمرز چذابه1363 کیلومتر15:15 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیمرز خسروی858 کیلومتر10:52 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیمرز شلمچه1363 کیلومتر15:14 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیمرز مهران922 کیلومتر12:03 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیمسجد جمکران782 کیلومتر8:11 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیمشهد1657 کیلومتر17:11 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقیهمدان663 کیلومتر7:17 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقییاسوج1325 کیلومتر13:44 ساعت
تسوج - آذربایجان شرقییزد1266 کیلومتر12:55 ساعت