مسافت و فاصله خواجه - آذربایجان شرقی تا قم از ۲ مسیر - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر خواجه - آذربایجان شرقی به قم

برای سفر از خواجه - آذربایجان شرقی به قم 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1671 کیلومتر6:48 ساعت98 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
شهر جدید شهریار، باسمنج، کندرود، بستان آباد، کرد کندی، تیکمه داش، نظرکهریزی، هشترود، نیک پی، زنجان، سلطانیه، صایین قلعه، هیدج، خرمدره، ابهر، ضیاء آباد، خرمدشت، نرجه، اسفرورین، دانسفهان، شال، سگزآباد، بوئین زهرا، عصمت آباد، کلاه دره، خشکرود، شهر صنعتی کاوه، مأمونیه، ساوه، آوه، قاهان، جعفریه
2739 کیلومتر6:55 ساعت107 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
شهر جدید شهریار، باسمنج، کندرود، بستان آباد، کرد کندی، تیکمه داش، نظرکهریزی، هشترود، نیک پی، زنجان، سلطانیه، صایین قلعه، هیدج، خرمدره، ابهر، ضیاء آباد، خرمدشت، نرجه، اسفرورین، شال، تاکستان، خورهشت، ارداق، شهرک یحیی آباد، اقبالیه، چوبیندر، محمودآباد نمونه، قزوین، الوند، نصرت آباد، بیدستان، شریف آباد، مهرگان، محمدیه، خاکعلی، ناصرآباد، زیاران، قشلاق، آبیک، نظرآباد، اشتهارد، تنکمان، پلنگ آباد، ماهدشت، صفادشت، پرندک، پرند، رباط کریم، نصیرشهر، گلستان، صالحیه، قنوات

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر خواجه - آذربایجان شرقی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
خواجه - آذربایجان شرقیابیانه850 کیلومتر8:42 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیاراک751 کیلومتر7:45 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیاردبیل194 کیلومتر2:32 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیارومیه185 کیلومتر2:07 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیاصفهان904 کیلومتر9:06 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیاهواز1119 کیلومتر12:23 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیایلام768 کیلومتر9:56 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیبابل845 کیلومتر9:05 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیبجنورد1391 کیلومتر14:29 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیبندرعباس1810 کیلومتر18:49 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیبوشهر1511 کیلومتر16:20 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیبی بی حکیمه1450 کیلومتر15:47 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیبیرجند1737 کیلومتر19:00 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیتبریز41 کیلومتر30 دقیقه
خواجه - آذربایجان شرقیترمینال جزیره کیش1825 کیلومتر19:49 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیتهران633 کیلومتر6:10 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیخرم آباد787 کیلومتر8:48 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیرشت498 کیلومتر5:34 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیزاهدان2012 کیلومتر21:23 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیزنجان305 کیلومتر2:55 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیساری881 کیلومتر9:32 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیسمنان879 کیلومتر8:18 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیسنندج482 کیلومتر5:59 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیشهرکرد992 کیلومتر10:04 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیشیراز1305 کیلومتر13:15 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیقزوین478 کیلومتر4:31 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیقم671 کیلومتر6:48 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیکرج592 کیلومتر5:44 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیکرمان1516 کیلومتر15:23 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیکرمانشاه615 کیلومتر7:47 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیگرگان1012 کیلومتر11:05 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیمرز چذابه1262 کیلومتر14:02 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیمرز خسروی800 کیلومتر10:06 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیمرز شلمچه1262 کیلومتر14:01 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیمرز مهران865 کیلومتر11:18 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیمسجد جمکران681 کیلومتر6:58 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیمشهد1556 کیلومتر15:58 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقیهمدان561 کیلومتر6:04 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقییاسوج1223 کیلومتر12:31 ساعت
خواجه - آذربایجان شرقییزد1165 کیلومتر11:43 ساعت