مسیریاب بهراه
مسیر زنجان به مسجد جمکران - قم

برای سفر از زنجان به مسجد جمکران - قم 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1381 کیلومتر4:10 ساعت91 کیلومتر/ساعت
2447 کیلومتر4:13 ساعت106 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر زنجان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
زنجانابیانه551 کیلومتر5:54 ساعت
زنجاناراک452 کیلومتر4:58 ساعت
زنجاناردبیل262 کیلومتر3:14 ساعت
زنجانارومیه437 کیلومتر4:26 ساعت
زنجاناصفهان605 کیلومتر6:18 ساعت
زنجاناهواز816 کیلومتر9:36 ساعت
زنجانایلام607 کیلومتر7:33 ساعت
زنجانبابل545 کیلومتر6:17 ساعت
زنجانبجنورد1092 کیلومتر11:41 ساعت
زنجانبندرعباس1511 کیلومتر16:01 ساعت
زنجانبوشهر1215 کیلومتر13:37 ساعت
زنجانبی بی حکیمه1150 کیلومتر12:59 ساعت
زنجانبیرجند1437 کیلومتر16:12 ساعت
زنجانتبریز297 کیلومتر2:52 ساعت
زنجانترمینال جزیره کیش1526 کیلومتر17:01 ساعت
زنجانتهران333 کیلومتر3:22 ساعت
زنجانخرم آباد484 کیلومتر6:00 ساعت
زنجانرشت198 کیلومتر2:46 ساعت
زنجانزاهدان1713 کیلومتر18:36 ساعت
زنجانساری581 کیلومتر6:44 ساعت
زنجانسمنان579 کیلومتر5:30 ساعت
زنجانسنندج281 کیلومتر3:49 ساعت
زنجانشهرکرد693 کیلومتر7:16 ساعت
زنجانشیراز1005 کیلومتر10:27 ساعت
زنجانقزوین178 کیلومتر1:43 ساعت
زنجانقم372 کیلومتر4:01 ساعت
زنجانکرج292 کیلومتر2:55 ساعت
زنجانکرمان1216 کیلومتر12:35 ساعت
زنجانکرمانشاه439 کیلومتر5:19 ساعت
زنجانگرگان713 کیلومتر8:17 ساعت
زنجانمرز خسروی639 کیلومتر7:43 ساعت
زنجانمرز شلمچه958 کیلومتر11:13 ساعت
زنجانمرز مهران703 کیلومتر8:55 ساعت
زنجانمسجد جمکران381 کیلومتر4:10 ساعت
زنجانمشهد1257 کیلومتر13:10 ساعت
زنجانهمدان258 کیلومتر3:15 ساعت
زنجانیاسوج924 کیلومتر9:43 ساعت
زنجانیزد856 کیلومتر8:52 ساعت