مسیر سجاس - زنجان به بیرجند

برای سفر از سجاس - زنجان به بیرجند 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
11445 کیلومتر16:29 ساعت88 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
ساوه، قم، کاشان
21503 کیلومتر16:34 ساعت91 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
قزوین، نظرآباد، پرند، سمنان، شاهرود، سبزوار
31550 کیلومتر20:14 ساعت77 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
آمل، بابل، قائمشهر، ساری، شاهرود، سبزوار

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر سجاس - زنجان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
سجاس - زنجانابیانه558 کیلومتر6:11 ساعت
سجاس - زنجاناراک336 کیلومتر4:33 ساعت
سجاس - زنجاناردبیل342 کیلومتر4:14 ساعت
سجاس - زنجانارومیه517 کیلومتر5:26 ساعت
سجاس - زنجاناصفهان612 کیلومتر6:35 ساعت
سجاس - زنجاناهواز750 کیلومتر8:45 ساعت
سجاس - زنجانایلام541 کیلومتر6:42 ساعت
سجاس - زنجانبابل552 کیلومتر6:34 ساعت
سجاس - زنجانبجنورد1099 کیلومتر11:58 ساعت
سجاس - زنجانبندرعباس1518 کیلومتر16:18 ساعت
سجاس - زنجانبوشهر1155 کیلومتر13:10 ساعت
سجاس - زنجانبی بی حکیمه1062 کیلومتر12:10 ساعت
سجاس - زنجانبیرجند1445 کیلومتر16:29 ساعت
سجاس - زنجانتبریز376 کیلومتر3:51 ساعت
سجاس - زنجانترمینال جزیره کیش1533 کیلومتر17:18 ساعت
سجاس - زنجانتهران340 کیلومتر3:39 ساعت
سجاس - زنجانخرم آباد418 کیلومتر5:10 ساعت
سجاس - زنجانرشت238 کیلومتر3:22 ساعت
سجاس - زنجانزاهدان1720 کیلومتر18:52 ساعت
سجاس - زنجانزنجان84 کیلومتر1:06 ساعت
سجاس - زنجانساری589 کیلومتر7:01 ساعت
سجاس - زنجانسمنان587 کیلومتر5:47 ساعت
سجاس - زنجانسنندج259 کیلومتر3:53 ساعت
سجاس - زنجانشهرکرد700 کیلومتر7:33 ساعت
سجاس - زنجانشیراز1013 کیلومتر10:44 ساعت
سجاس - زنجانقزوین186 کیلومتر2:01 ساعت
سجاس - زنجانقم379 کیلومتر4:17 ساعت
سجاس - زنجانکرج299 کیلومتر3:13 ساعت
سجاس - زنجانکرمان1224 کیلومتر12:52 ساعت
سجاس - زنجانکرمانشاه373 کیلومتر4:29 ساعت
سجاس - زنجانگرگان720 کیلومتر8:34 ساعت
سجاس - زنجانمرز خسروی574 کیلومتر6:53 ساعت
سجاس - زنجانمرز شلمچه893 کیلومتر10:23 ساعت
سجاس - زنجانمرز مهران638 کیلومتر8:05 ساعت
سجاس - زنجانمسجد جمکران388 کیلومتر4:27 ساعت
سجاس - زنجانمشهد1264 کیلومتر13:27 ساعت
سجاس - زنجانهمدان192 کیلومتر2:25 ساعت
سجاس - زنجانیاسوج931 کیلومتر10:00 ساعت
سجاس - زنجانیزد873 کیلومتر9:12 ساعت