مسافت و فاصله سردرود - آذربایجان شرقی تا ارومیه - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر سردرود - آذربایجان شرقی به ارومیه

برای سفر از سردرود - آذربایجان شرقی به ارومیه 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1130 کیلومتر1:29 ساعت87 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
کوجووار، سهند، اسکو، خسروشاه، ایلخچی، ممقان، آذرشهر، تیمورلو، گوگان، نوشین شهر

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر سردرود - آذربایجان شرقی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
سردرود - آذربایجان شرقیابیانه852 کیلومتر8:46 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیاراک753 کیلومتر7:49 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیاردبیل226 کیلومتر2:46 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیارومیه130 کیلومتر1:29 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیاصفهان906 کیلومتر9:09 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیاهواز1121 کیلومتر12:27 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیایلام714 کیلومتر9:18 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیبابل847 کیلومتر9:09 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیبجنورد1393 کیلومتر14:33 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیبندرعباس1812 کیلومتر18:52 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیبوشهر1513 کیلومتر16:24 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیبی بی حکیمه1452 کیلومتر15:50 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیبیرجند1739 کیلومتر19:03 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیتبریز18 کیلومتر16 دقیقه
سردرود - آذربایجان شرقیترمینال جزیره کیش1827 کیلومتر19:52 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیتهران635 کیلومتر6:13 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیخرم آباد789 کیلومتر8:52 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیرشت500 کیلومتر5:37 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیزاهدان2014 کیلومتر21:27 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیزنجان307 کیلومتر2:58 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیساری883 کیلومتر9:35 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیسمنان881 کیلومتر8:22 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیسنندج428 کیلومتر5:21 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیشهرکرد994 کیلومتر10:07 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیشیراز1307 کیلومتر13:18 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیقزوین480 کیلومتر4:35 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیقم673 کیلومتر6:52 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیکرج594 کیلومتر5:47 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیکرمان1518 کیلومتر15:26 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیکرمانشاه561 کیلومتر7:09 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیگرگان1014 کیلومتر11:08 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیمرز چذابه1264 کیلومتر14:05 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیمرز خسروی746 کیلومتر9:28 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیمرز شلمچه1264 کیلومتر14:05 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیمرز مهران810 کیلومتر10:40 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیمسجد جمکران683 کیلومتر7:01 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیمشهد1558 کیلومتر16:01 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقیهمدان563 کیلومتر6:07 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقییاسوج1225 کیلومتر12:35 ساعت
سردرود - آذربایجان شرقییزد1167 کیلومتر11:46 ساعت