مسافت و فاصله شبستر - آذربایجان شرقی تا تبریز - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر شبستر - آذربایجان شرقی به تبریز

برای سفر از شبستر - آذربایجان شرقی به تبریز 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
170 کیلومتر54 دقیقه76 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
وایقان، علیشاه، سیس، صوفیان، کوجووار

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر شبستر - آذربایجان شرقی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
شبستر - آذربایجان شرقیابیانه913 کیلومتر9:27 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیاراک814 کیلومتر8:30 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیاردبیل286 کیلومتر3:27 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیارومیه168 کیلومتر2:02 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیاصفهان967 کیلومتر9:50 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیاهواز1181 کیلومتر13:08 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیایلام787 کیلومتر10:13 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیبابل907 کیلومتر9:50 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیبجنورد1454 کیلومتر15:14 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیبندرعباس1873 کیلومتر19:33 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیبوشهر1573 کیلومتر17:05 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیبی بی حکیمه1512 کیلومتر16:32 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیبیرجند1799 کیلومتر19:44 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیتبریز70 کیلومتر54 دقیقه
شبستر - آذربایجان شرقیترمینال جزیره کیش1888 کیلومتر20:34 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیتهران695 کیلومتر6:55 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیخرم آباد849 کیلومتر9:33 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیرشت560 کیلومتر6:18 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیزاهدان2075 کیلومتر22:08 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیزنجان367 کیلومتر3:40 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیساری944 کیلومتر10:16 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیسمنان942 کیلومتر9:03 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیسنندج501 کیلومتر6:16 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیشهرکرد1055 کیلومتر10:49 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیشیراز1367 کیلومتر13:59 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیقزوین541 کیلومتر5:16 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیقم733 کیلومتر7:33 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیکرج654 کیلومتر6:28 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیکرمان1578 کیلومتر16:07 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیکرمانشاه634 کیلومتر8:04 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیگرگان1075 کیلومتر11:49 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیمرز چذابه1324 کیلومتر14:46 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیمرز خسروی819 کیلومتر10:23 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیمرز شلمچه1324 کیلومتر14:46 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیمرز مهران883 کیلومتر11:35 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیمسجد جمکران743 کیلومتر7:42 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیمشهد1618 کیلومتر16:42 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقیهمدان624 کیلومتر6:49 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقییاسوج1286 کیلومتر13:16 ساعت
شبستر - آذربایجان شرقییزد1227 کیلومتر12:27 ساعت