مسافت و فاصله نقده - آذربایجان غربی تا تبریز - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر نقده - آذربایجان غربی به تبریز

برای سفر از نقده - آذربایجان غربی به تبریز 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1231 کیلومتر2:40 ساعت86 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
محمدیار، ارومیه، نوشین شهر، تیمورلو، گوگان، ممقان، آذرشهر، ایلخچی، خسروشاه، اسکو، سهند، کوجووار، سردرود

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر نقده - آذربایجان غربی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
نقده - آذربایجان غربیابیانه941 کیلومتر10:18 ساعت
نقده - آذربایجان غربیاراک660 کیلومتر8:15 ساعت
نقده - آذربایجان غربیاردبیل439 کیلومتر5:10 ساعت
نقده - آذربایجان غربیارومیه88 کیلومتر1:06 ساعت
نقده - آذربایجان غربیاصفهان994 کیلومتر10:42 ساعت
نقده - آذربایجان غربیاهواز1034 کیلومتر12:22 ساعت
نقده - آذربایجان غربیایلام633 کیلومتر8:29 ساعت
نقده - آذربایجان غربیبابل935 کیلومتر10:41 ساعت
نقده - آذربایجان غربیبجنورد1482 کیلومتر16:05 ساعت
نقده - آذربایجان غربیبندرعباس1901 کیلومتر20:24 ساعت
نقده - آذربایجان غربیبوشهر1438 کیلومتر16:48 ساعت
نقده - آذربایجان غربیبی بی حکیمه1345 کیلومتر15:47 ساعت
نقده - آذربایجان غربیبیرجند1827 کیلومتر20:36 ساعت
نقده - آذربایجان غربیتبریز231 کیلومتر2:40 ساعت
نقده - آذربایجان غربیترمینال جزیره کیش1916 کیلومتر21:25 ساعت
نقده - آذربایجان غربیتهران723 کیلومتر7:46 ساعت
نقده - آذربایجان غربیخرم آباد702 کیلومتر8:47 ساعت
نقده - آذربایجان غربیرشت588 کیلومتر7:09 ساعت
نقده - آذربایجان غربیزاهدان2102 کیلومتر22:59 ساعت
نقده - آذربایجان غربیزنجان395 کیلومتر4:31 ساعت
نقده - آذربایجان غربیساری971 کیلومتر11:08 ساعت
نقده - آذربایجان غربیسمنان970 کیلومتر9:54 ساعت
نقده - آذربایجان غربیسنندج347 کیلومتر4:32 ساعت
نقده - آذربایجان غربیشهرکرد1082 کیلومتر11:40 ساعت
نقده - آذربایجان غربیشیراز1395 کیلومتر14:50 ساعت
نقده - آذربایجان غربیقزوین568 کیلومتر6:07 ساعت
نقده - آذربایجان غربیقم761 کیلومتر8:24 ساعت
نقده - آذربایجان غربیکرج682 کیلومتر7:20 ساعت
نقده - آذربایجان غربیکرمان1606 کیلومتر16:59 ساعت
نقده - آذربایجان غربیکرمانشاه480 کیلومتر6:20 ساعت
نقده - آذربایجان غربیگرگان1102 کیلومتر12:41 ساعت
نقده - آذربایجان غربیمرز چذابه1177 کیلومتر14:01 ساعت
نقده - آذربایجان غربیمرز خسروی665 کیلومتر8:39 ساعت
نقده - آذربایجان غربیمرز شلمچه1177 کیلومتر14:00 ساعت
نقده - آذربایجان غربیمرز مهران729 کیلومتر9:51 ساعت
نقده - آذربایجان غربیمسجد جمکران771 کیلومتر8:34 ساعت
نقده - آذربایجان غربیمشهد1646 کیلومتر17:34 ساعت
نقده - آذربایجان غربیهمدان476 کیلومتر6:03 ساعت
نقده - آذربایجان غربییاسوج1314 کیلومتر14:07 ساعت
نقده - آذربایجان غربییزد1255 کیلومتر13:18 ساعت