مسیریاب بهراه
مسیر شهر کاشان به کرمانشاه

برای سفر از شهر کاشان به کرمانشاه 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1566 کیلومتر6:05 ساعت93 کیلومتر/ساعت
2536 کیلومتر6:19 ساعت85 کیلومتر/ساعت
3538 کیلومتر6:44 ساعت80 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر شهر کاشان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
شهر کاشانابیانه79 کیلومتر1:04 ساعت
شهر کاشاناراک245 کیلومتر2:49 ساعت
شهر کاشاناردبیل797 کیلومتر8:10 ساعت
شهر کاشانارومیه972 کیلومتر9:22 ساعت
شهر کاشاناصفهان199 کیلومتر2:00 ساعت
شهر کاشاناهواز753 کیلومتر8:15 ساعت
شهر کاشانایلام668 کیلومتر8:15 ساعت
شهر کاشانبابل455 کیلومتر5:17 ساعت
شهر کاشانبجنورد885 کیلومتر9:48 ساعت
شهر کاشانبندرعباس1039 کیلومتر11:11 ساعت
شهر کاشانبوشهر802 کیلومتر9:06 ساعت
شهر کاشانبیرجند965 کیلومتر11:22 ساعت
شهر کاشانپایانه مرزی خسروی766 کیلومتر8:29 ساعت
شهر کاشانپایانه مرزی شلمچه896 کیلومتر9:53 ساعت
شهر کاشانپایانه مرزی مهران764 کیلومتر9:37 ساعت
شهر کاشانتبریز832 کیلومتر7:47 ساعت
شهر کاشانتهران245 کیلومتر2:21 ساعت
شهر کاشانخرم آباد421 کیلومتر4:40 ساعت
شهر کاشانرشت536 کیلومتر5:29 ساعت
شهر کاشانزاهدان1241 کیلومتر13:45 ساعت
شهر کاشانزنجان540 کیلومتر5:02 ساعت
شهر کاشانساری491 کیلومتر5:44 ساعت
شهر کاشانسمنان373 کیلومتر3:37 ساعت
شهر کاشانسنندج553 کیلومتر5:52 ساعت
شهر کاشانشهرکرد295 کیلومتر3:02 ساعت
شهر کاشانشیراز596 کیلومتر6:00 ساعت
شهر کاشانقزوین359 کیلومتر3:24 ساعت
شهر کاشانقم112 کیلومتر1:08 ساعت
شهر کاشانکرج265 کیلومتر2:53 ساعت
شهر کاشانکرمان744 کیلومتر7:45 ساعت
شهر کاشانکرمانشاه566 کیلومتر6:05 ساعت
شهر کاشانگرگان686 کیلومتر7:13 ساعت
شهر کاشانمسجد مقدس جمکران102 کیلومتر1:04 ساعت
شهر کاشانمشهد1049 کیلومتر11:17 ساعت
شهر کاشانهمدان385 کیلومتر4:01 ساعت
شهر کاشانیاسوج515 کیلومتر5:17 ساعت
شهر کاشانیزد393 کیلومتر4:05 ساعت