مسافت و فاصله رشت تا تبریز از ۳ مسیر - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر رشت به تبریز

برای سفر از رشت به تبریز 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1489 کیلومتر5:30 ساعت89 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
مرجغل، نوخاله، پیربازار، چوکام، خمام، لاکان شهر، سنگر، چوبر، رستم آباد، توتکابن، رودبار، لوشان، منجیل، سیردان، گیلوان، آب بر، زنجان، نیک پی، هشترود، نظرکهریزی، تیکمه داش، کرد کندی، بستان آباد، شهر جدید شهریار، کندرود، باسمنج
2413 کیلومتر5:40 ساعت73 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
پیربازار، چوکام، بندر انزلی، نوخاله، مرجغل، نرگستان، فومن، صومعه سرا، گوراب زرمیخ، ماسال، طاهر گوراب، ضیابر، بازار جمعه، رضوانشهر، پره سر، اسالم، کلور، خلخال، کوثر، فیروزآباد، آچاچی، میانه، ترک، ترکمانچای، هشترود، شربیان، تیکمه داش، کرد کندی، بستان آباد، شهر جدید شهریار، کندرود، باسمنج
3466 کیلومتر5:51 ساعت80 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
پیربازار، چوکام، بندر انزلی، نوخاله، مرجغل، نرگستان، فومن، صومعه سرا، گوراب زرمیخ، ماسال، طاهر گوراب، ضیابر، بازار جمعه، رضوانشهر، پره سر، اسالم، کلور، خلخال، کوثر، فیروزآباد، کوراییم، هیر، آراللو، اردبیل، شام اسبی، اردیموسی، سرعین، نیر، سراب، مهربان، شربیان، دوزدوزان، زرنق، کلوانق، بخشایش، کرد کندی، تیکمه داش، بستان آباد، خواجه، شهر جدید شهریار، کندرود، باسمنج

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر رشت به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
رشتابیانه609 کیلومتر6:14 ساعت
رشتاراک489 کیلومتر5:33 ساعت
رشتاردبیل254 کیلومتر3:16 ساعت
رشتارومیه630 کیلومتر7:04 ساعت
رشتاصفهان642 کیلومتر6:53 ساعت
رشتاهواز959 کیلومتر10:52 ساعت
رشتایلام750 کیلومتر8:49 ساعت
رشتبابل328 کیلومتر5:08 ساعت
رشتبجنورد801 کیلومتر11:01 ساعت
رشتبندرعباس1569 کیلومتر16:21 ساعت
رشتبوشهر1248 کیلومتر14:08 ساعت
رشتبی بی حکیمه1187 کیلومتر13:34 ساعت
رشتبیرجند1495 کیلومتر16:32 ساعت
رشتتبریز489 کیلومتر5:30 ساعت
رشتترمینال جزیره کیش1563 کیلومتر17:36 ساعت
رشتتهران330 کیلومتر3:42 ساعت
رشتخرم آباد626 کیلومتر7:17 ساعت
رشتزاهدان1771 کیلومتر18:55 ساعت
رشتزنجان197 کیلومتر2:45 ساعت
رشتساری364 کیلومتر5:34 ساعت
رشتسمنان577 کیلومتر5:50 ساعت
رشتسنندج569 کیلومتر6:23 ساعت
رشتشهرکرد730 کیلومتر7:51 ساعت
رشتشیراز1043 کیلومتر11:02 ساعت
رشتقزوین178 کیلومتر2:05 ساعت
رشتقم437 کیلومتر4:26 ساعت
رشتکرج289 کیلومتر3:15 ساعت
رشتکرمان1274 کیلومتر12:55 ساعت
رشتکرمانشاه582 کیلومتر6:36 ساعت
رشتگرگان495 کیلومتر7:07 ساعت
رشتمرز چذابه1102 کیلومتر12:30 ساعت
رشتمرز خسروی782 کیلومتر9:00 ساعت
رشتمرز شلمچه1102 کیلومتر12:30 ساعت
رشتمرز مهران846 کیلومتر10:12 ساعت
رشتمسجد جمکران445 کیلومتر4:33 ساعت
رشتمشهد1253 کیلومتر13:30 ساعت
رشتهمدان401 کیلومتر4:33 ساعت
رشتیاسوج961 کیلومتر10:19 ساعت
رشتیزد923 کیلومتر9:15 ساعت